Удосконалення методів оцінки молочної продуктивності кобил

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації удосконалено методи оцінювання молочної продуктивності кобил. Досліджено морфологічні показники вим’я кобил та їх взаємозв’язок із молочною продуктивністю. На основі множинного кореляційного аналізу між промірами вим’я і контрольними надоями, удосконалено спосіб прогнозування разового надою. Розроблено формулу із прогнозування молочної продуктивності за сезонного доїння кобил. У формулі вперше враховуються сервіс-період та вік кобил. Встановлено множинну високовірогідну кореляцію між надоями кобил і промірами лошат за перший місяць життя: r=0,66; р<0,001, що дозволило запропонувати спосіб визначення молочної продуктивності кобил за промірами лошат. Коефіцієнт кореляції між фактичними та прогнозованими значеннями дорівнює 0,65 і є вірогідним на рівні р<0,001; F(1, 40)=30,58. За такими показниками: сервіс-період до 45 днів, вік кобил до 11 років, прогнозовані надої складають 2114 л, що на 109 л більше від середньої молочної продуктивності, а в грошовому еквіваленті – на 4469 грн. З метою підвищення молочної продуктивності та оптимізації структури дійного поголів’я пропонується: використовувати формулу для прогнозування молочної продуктивності за сервіс-періодом і віком кобил, перехід на технологію триразового доїння з інтервалом у 3 години

Опис

Thesis submitted for the degree of Candidate of Agricultural Sciences in specialty 06.02.04 «Technology of Production of Animals Products». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. Improvements of ways of assessment of dairy efficiency of mares are stated in the thesis. Morphometric indicators of mares’ udder and their interrelation with milk yields are investigated. On the basis of multiple correlation analysis between udder measurements and control milk yields, technological index for forecasting an average daily milk yield is calculated. Service period and animal’s age were included in the formula for predicting dairy productivity and optimizing the milking stock, during conditions of their seasonal milking. Correlation between milk yield of mares and measurements of foals for the first month of life: r=0.66; р<0.001 that allowed to offer a method of determination of dairy efficiency of mares on measurements of foals. The correlation coefficient between the actual and predicted values is equal 0.65 and is reliable at the level р<0.001; F(1, 40)=30.58. In order to increase milk productivity, it is proposed to optimize the number of dairy mares according to the predictions of the formula on the following indicators: service period – 45 days, age of mares – 11 years, predicted milk yields total in 2114 liters, which is 109 liters more than the average milk productivity of 2004.5 liters, by value of 4469 UAH. For the purpose of increase in dairy efficiency and optimization of structure of a milking stock, it is offered: to use a formula for forecasting of dairy efficiency for service period and age of mares, transition to technology of milking at an interval of three hours

Ключові слова

кобили, молочна продуктивність, вік, кількість лактацій, сервіс-період, проміри вим’я, проміри тіла лошат

Бібліографічний опис

Удосконалення методів оцінки молочної продуктивності кобил: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва " / Т.А. Юсюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - К., 2018. - 21 с

Зібрання