Біохімічні механізми дії препаратів калію за умов отруєння щурів цезію хлоридом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена вивченню біохімічних механізмів дії препаратів калію за умов отруєння щурів цезію хлоридом, дослідженню впливу цезію хлориду на накопичення Цезію, вміст Калію в тканинах та органах, біохімічних і структурно􀀀функціональних показників в організмі щурів. Розроблено біологічну модель отруєння щурів 6-місячного віку цезію хлоридом, а також досліджено основні показники кислотно-лужного стану, білкового, вуглеводного, мінерального обміну в організмі за отруєння щурів на 4 та 24 добу. Виявлено, що отруєння щурів цезію хлоридом спричиняє збільшення вмісту Цезію в крові, печінці, нирках, серці та м’язах і є найбільш вираженим на 24 добу. За дії цезію хлориду в усіх досліджуваних органах та крові відбувається зменшення вмісту Калію і є найбільш вираженим на 24 добу. Показано, що введення щурам цезію хлориду викликає розвиток метаболічного ацидозу і є найбільш вираженим в організмі на 24 добу. Встановлено достовірне підвищення активності аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, гамаглутамілтрансферази, лужної фосфатази та α-амілази в крові щурів за отруєння в усі терміни дослідження. Встановлено збільшення концентрації глюкози, сечовини і креатиніну та зменшення концентрації білка в крові, що є найбільш вираженим на 24 добу. Встановлено різноспрямовані зміни вмісту Натрію, Калію, Кальцію, Магнію, Купруму, Феруму та Цинку в крові щурів за отруєння. Виявлено, що за дії цезію хлориду в організмі щурів відбуваються зміни гематологічних показників. Встановлено дистрофічні зміни та порушення кровообігу в серці, нирках і м’язах щурів за отруєння цезію хлоридом. Виявлено, що введення щурам за отруєння калію хлориду, калію гідрогенкарбонату та калієвмісного препарату «Аспаркам» спричиняє вірогідне зменшення вмісту Цезію і сприяє відновленню вмісту Калію в органах і крові. Серед препаратів калію найбільш виражену корегуючу дію на організм щурів, за отруєння цезію хлоридом мають калію хлорид та препарат «Аспаркам», що можуть бути використані як ефективні засоби корекції за отруєння цезію хлоридом

Опис

Dissertation thesis is submitted for a scientific degree of the candidate of biological sciences in the specialty 03.00.04 – Biochemistry. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to studying biochemical mechanisms of the action of potassium compounds in the case of rats’ poisoning with cesium chloride, studying the influence of cesium chloride on cesium accumulation and changes of potassium content in the blood and organs of rats, biochemical, structurally functional parameters in the body of poisoned rats. We created the experimental model of rats’ poisoning by cesium chloride of the 6 month age rats. Also we investigated main indicators of the acid-base balance, protein, carbohydrate and mineral metabolism in the body of poisoned rats at 4th and at 24th day. It was found that cesium chloride poisoning causes increasing of cesium content in the blood, liver, kidneys, heart and muscles, more pronounced at 24th day. It was found that the action of cesium chloride in all investigated organs and blood decreases the content of potassium, more pronounced at 24th day. It was shown that administration of cesium chloride causes development of the metabolic acidosis, more pronounced in the body at 24th day. It was revealed a significant increase of aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, hamahlutamiltransferase, alkaline phosphatase and α-amylase activity in poisoned rats during all terms of the research. Also during research it was found increasing in the concentration of glucose, urea and creatinine and reduced protein level, more pronounced at 24th day. There were multidirectional changes in the content of sodium, potassium, calcium, magnesium, copper, iron and zinc in the blood poisoned rats. It was found that cesium chloride changes main hematological parameters in organism of the rat. Degenerative changes and alteration of blood circulation were found in heart, kidneys and muscles of rats poisoned by cesium chloride. The administration of potassium chloride, potassium hydrogenkarbonate and drug "Asparkam" causes decrease in the content of cesium in poisoned rats’ organism and helps to restore the potassium content in the blood and organs. Among potassium compounds the most beneficial corrective effect on cesium chloride poisoned rats have potassium chloride and drug "Asparkam". These compounds can be used for effective correction of cesium poisoning

Ключові слова

цезію хлорид, щури, кислотно-лужний стан, сечовина, креатинін, макроелементи, мікроелементи, Цезій, Калій, калію хлорид, калію гідрогенкарбонат, «Аспаркам»

Бібліографічний опис

Біохімічні механізми дії препаратів калію за умов отруєння щурів цезію хлоридом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біолог. наук: 03.00.04 - біохімія / О. В. Єрмішев ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с

Зібрання