Еколого-правове забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних основ та нормативних засад еколого-правового забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення в Україні, виведенню шляхів вирішення проблемних питань у цій сфері та формулюванню відповідних рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства. Розкрито юридичну природу права на санітарно-епідемічне благополуччя. Надано визначення поняттю «благополуччя» для цілей екологічного законодавства, удосконалено легальну дефініцію санітарно-епідемічного благополуччя, з’ясовано співвідношення між санітарно-епідемічним благополуччям території і санітарно-епідемічним благополуччям населення. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення санітарних відносин, на основі чого проведено класифікацію законодавчих норм, які здійснюють легальне врегулювання досліджуваної сфери. Виокремлено загальні та спеціальні принципи правового регулювання санітарно-епідемічного благополуччя. Окреслено місце права на санітарно-епідемічне благополуччя у системі суб’єктивних екологічних прав та розкрито його особливості. Досліджено специфіку правового забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя у містах. З’ясовано особливості управління санітарно-епідемічним благополуччям, а також розглянуто правові засади функціонального забезпечення цієї сфери. Розкрито поняття, особливості та види юридичної відповідальності, яка застосовується за порушення санітарного законодавства. На основі виконаної наукової роботи запропоновано внесення конкретних змін і доповнень до нормативно-правової бази України

Опис

The dissertation for obtaining the academic degree of the candidate of legal sciences, specialization 12.00.06 Land Law; Agricultural Law; Environmental Law; Natural Resource Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. Dissertation is focuses on theoretical and legal foundations of environmental and legal framework for sanitary and epidemic welfare of the population in Ukraine, removal solutions to problems in this area and formulate appropriate recommendations to improve the current legislation. The legal nature of the right of sanitary-epidemic welfare was revealed. The definition of «well-being» for the purposes of environmental legislation was provided, legal definition of sanitary and epidemic welfare was improved, the ratio between the sanitary-epidemic welfare of the territory and sanitary-epidemic welfare of the population was found out. The classification of legislative norms, which ensure the legal regulation of the investigated sphere, was carried out. The general and specific principles of legal regulation of sanitary and epidemic welfare were determined. A place for the sanitary and epidemic welfare in system of subjective environmental rights was established and its features were revealed. The specific provision of sanitary and epidemic welfare in cities was investigated. The features of management of sanitary-epidemic welfare was found out and the legal basis of the functional software of this area was considered. The concept, characteristics and types of legal liability, which is used for violation of sanitary legislation, was disclosed. On the basis of the scientific work specific changes and amendments to the legal framework of Ukraine were proposed by the author

Ключові слова

правове забезпечення, санітарно-епідемічне благополуччя, екологічна безпека, навколишнє середовище, середовище життєдіяльності людини, здоров’я населення, принципи правового регулювання санітарно-епідемічного благополуччя населення, управління санітарно-епідемічним благополуччям, юридична відповідальність за санітарні правопорушення

Бібліографічний опис

Еколого-правове забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право" / М. П. Ліхтер ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 19 с

Зібрання