Підготовка майбутніх викладачів вищого навчального закладу до використання засобів математичної статистики у науково-педагогічних дослідженнях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертаційне дослідження є теоретико-експериментальним обґрунтуванням науково-методичного забезпечення підготовки майбутніх викладачів вищого навчального закладу до використання засобів математичної статистики у науково-педагогічних дослідженнях. Здійснено аналіз підходів підготовки студентів до використання засобів математичної статистики, уточнено поняттєво-термінологічний апарат досліджуваної проблеми. Визначено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх викладачів вищого навчального закладу до використання засобів математичної статистики у науково-педагогічних дослідженнях. Розроблено модель підготовки майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики. Обґрунтовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення змісту, обрання методів, форм та засобів підготовки студентів, визначено критерії оцінювання, показники та рівні підготовки майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики. Експериментально перевірено визначені педагогічні умови, доведено доцільність їх використання для фахової підготовки майбутніх викладачів вищого навчального закладу

Опис

Thesis for the Candidate Degree in Pedagogy, specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is a theoretical and experimental study of the scientific and methodological support of the preparation of future teachers of higher educational institutions to the use of means of mathematical statistics in scientific and pedagogical research. The analysis of training students to use tools of mathematical statistics is made. Pedagogical conditions of preparation of the future teachers of higher educational institutions to the use of means of mathematical statistics in scientific and pedagogical research are determined and theoretically grounded. The model of training future teachers to use of means of mathematical statistics is developed. Proposals and recommendations on optimizing the content, choice of methods, forms and means of preparation of masters are substantiated, the evaluation criteria, indicators and levels of training future teachers to use of means of mathematical statistics are identified and systematized. The effectiveness of the proposed pedagogical conditions is experimentally tested, the usefulness of the approach chosen for the training of future teachers of higher educational institution is proved

Ключові слова

засоби математичної статистики, майбутні викладачі, педагогічні умови, модель, критерій оцінювання, показник, рівень, підготовка, науково-педагогічне дослідження

Бібліографічний опис

Підготовка майбутніх викладачів вищого навчального закладу до використання засобів математичної статистики у науково-педагогічних дослідженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагог. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Т. Г. Криворот ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 20 с

Зібрання