Обгрунтування параметрів сошника зернової сівалки-культиватора для підгрунтово-розкидної сівби

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 ‒ машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. ‒ Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена вдосконаленню технологічного процесу сівалок для підґрунтово-розкидного способу сівби, що розробляються на базі зернових рядкових сівалок. Обґрунтовано рівняння для визначення коефіцієнта зміни швидкості насіння зV K у процесі його руху по похилій циліндричній, верхній і нижній частинах тороподібних ділянок насіннєпроводу та у процесі відбивання (косого удару) плоским (призматичним) відбивачем-розподільником. Встановлено достатню рівномірність розподілу насіння по дну борозни при застосуванні призматичного відбивача-розподільника завдяки випадковості коефіцієнтів опору повітря та відновлення. Обґрунтовано оптимальні параметри призматичного відбивача-розподільника. Аналітично визначено довжину та висоту підсошникового (підлапового) простору залежно від параметрів лапи та швидкості руху посівного агрегату. Виконано аналіз з метою обґрунтування енергоощадної швидкості руху. Експериментально визначено статистичні характеристики коефіцієнтів опору повітря і відновлення та параметрів відхилення траєкторії польоту насіння після відбивання. Лабораторно-польовими дослідженнями сошника з обґрунтованими параметрами відбивача-розподільника встановлено високу його ефективність

Опис

The dissertation for scientific degree of candidate of technical sciences on specialty 05.05.11 – machinery and mean of mechanization of agricultural production. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Dissertation thesis is devoted to improving of sowing process for seed drills. Based on theoretical considerations, equations were presented to determine the change of seed speed within its movement on inclined cylindrical surface of seed tube. The reflection process (oblique impact) was described for the flat (prismatic) reflectordistributor. We determined the sufficient seed distribution on the seed-boot under random coefficients of air resistance and recovery and also evaluated optimal parameters of the prismatic reflector. With the aim to minimize energy spending we analytically defined the length and height below coulter in dependence on its geometric parameters and speed of seed drill. Coefficients of air resistance and recovery were determined experimentally and statistically described. Deviation of seeds trajectory after reflection was measured. Field researches of coulter allowed evaluating parameters of the prismatic reflector-distributor and confirmed its effectiveness

Ключові слова

підґрунтово-розкидний посів, насіннєпровід, призматичний відбивач-розподільник, лаповий сошник

Бібліографічний опис

Обгрунтування параметрів сошника зернової сівалки-культиватора для підгрунтово-розкидної сівби: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / О. Т. Лавріненко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання