Концепція забезпечення якості механізованих агротехнологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. Дисертацію присвячено забезпеченню якості механізованих агротехнологій через максимальне наближення агротехнічних можливостей машинних агрегатів до потреб культур за виконання механізованих технологічних процесів на основних етапах їхнього росту й розвитку. Описано систему функціонування технологічних процесів вирощування культур з урахуванням накопичення енергії залежно від ступеня забезпечення технологічних процесів. 43 Розроблено зв’язок між потребами рослин і можливостями машин для їхнього забезпечення засобами механізації в керованій системі оцінювання якості механізованих процесів. Розроблено систему керованого технологічного процесу, яка включає структуровану інформацію про сучасні сорти та гібриди агрокультур, агрокліматичні умови їхнього вирощування й засоби механізації, які використовуються для забезпечення виконання механізованого технологічного процесу і які входять у дану систему (матриця агрокультур, матриця полів відповідного господарства та стан довкілля, матриця технологічних операцій; матриця Агромашина; матриці енергетичних засобів; матриця систем контролю й розрахунку оцінки якості роботи машинних агрегатів), застосовані методи математичної логіки. Розроблено систему оцінювання якості роботи машинних агрегатів на кожній механізованій операції відповідно до агротехнічних вимог. Розроблено співвідношення для погодження розмірності оцінювання ґрунту щодо питомого опору та його твердості. Уточнено коефіцієнти опору перекочування, зчеплення й буксування залежно від твердості ґрунту, у шарі 0–10 см для сучасних машин з урахуванням зміни ґрунтово-кліматичних умов. Розроблено сучасну структура балансу часу доби роботи машинних агрегатів. Запропоновано структурно-логічні схеми комплектування сучасних машинних агрегатів для обґрунтування їхніх техніко-експлуатаційних параметрів. Розроблено методологію та математичну модель економічної оцінки механізованих агротехнологій з урахуванням коефіцієнта якості забезпечення агротехнологій комплексами машин

Опис

The thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences in the specialty 05.05.11 «Machines and Means of Agricultural Production Mechanization». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. The dissertation thesis is devoted to quality assurance of mechanized agrotechnical technologies through meeting the crops need via maximum performance of the machine units at all the main stages of the crop’s growth and development. The functioning system of technological processes of crops cultivation has been described, while considering energy accumulation depending on a degree of maintenance of technological processes. The connection between the needs of plants and the machines capabilities to provide them with the relevant mechanization means within a controlled system of mechanized processes quality assessment has been designed. The system of a controlled technological process has been developed, including structured information about modern varieties and hybrids of agriculture, agroclimatic conditions of their cultivation and mechanical means that are used to ensure the implementation of a mechanized technological process and that are included into this system (an agricultural matrix, a field matrix of a relevant farm and the state of the environment, a matrix of technological operations, an Agro Machine matrix, a matrix of energy resources, a systems matrix of control and calculation of quality assessments of machine units functioning), the methods of mathematical logic have been applied. The estimation system of a work quality of machine units on each mechanized operation according to agrotechnical requirements has been presented. There has also been developed a ratio for the scale harmonization of the soil assessment in terms of the resistivity and its hardness. Eventually, there have been clarified the roll-over resistance coefficients, and the coefficients of adhesion and skidding, depending on the hardness of the soil, in a layer of 0–10 cm for modern machines, taking into account changes in soil and climatic conditions. The modern structure of daytime balance for work of machine units has been developed. Structural and logical schemes of assembling the modern machine units for their technical and operational parameters justification have been offered. 46 The methodology and the mathematical model have been designed for the sake of economic evaluation of mechanized agrotechnologies taking into account the quality coefficients of agrotechnological machines complexes

Ключові слова

якість виконання технологічного процесу, критерії оптимізації, ресурси, биопотенциал, імітаційне моделювання

Бібліографічний опис

Концепція забезпечення якості механізованих агротехнологій: автор. дис. . доктора технічних наук: 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" (технічні науки) / В.М. Зубко ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - Київ, 2021. - 46 с

Зібрання