Формування та реалізація конкурентних переваг продукції зернової галузі України

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації узагальнено сутність понять «конкурентоспроможність» і «конкурентна перевага», зокрема виділено загальні базові поняття категорій і специфічне їх тлумачення залежно від конкретних об’єктів чи суб’єктів. Здійснено класифікацію теорій конкурентних переваг за методологічним підходом щодо їх формування на основі факторів виробництва, інвестицій, нововведень (інновацій). Визначено сучасні тенденції розвитку та особливості формування кон’юнктури світового ринку зерна. Проаналізовано конкурентне середовище світового ринку зерна, за допомогою конкурентної карти здійснено позиціонування учасників ринку. Методом PEST-, SWOT- та SPACE-аналізів проведено комплексне оцінювання конкурентної позиції України на світовому ринку зерна та вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на її формування. З використанням індексів конкурентоспроможності здійснено порівняльну оцінку конкурентоспроможності основних видів зерна України та її основних конкурентів (Російської Федерації та Європейського Союзу) й обґрунтовано їх основні конкурентні переваги. На основі багатофакторної моделі «Індекс відносних порівняльних переваг – відносна частка ринку» обґрунтовано оптимальну конкурентну стратегію. За результатами кореляційно-регресійного аналізу сформовано перелік найбільш вагомих факторів, розроблено пропозиції щодо реакції учасників ринку на об’єктивні умови зовнішньої торгівлі. Розроблено стратегічні напрями розвитку зернової галузі України з позиції посилення її конкурентних переваг. Отримані в роботі результати дослідження можуть бути використані як складова частина науково-методичної бази для прийняття рішення щодо розвитку зернової галузі на різних рівнях управління економікою

Опис

Thesis for a Candidate Degree in Economics in specialty 08.00.03 «Economics and Management of National Economy». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. In the dissertation the essence of the concept’s «competitiveness» and «competitive advantage» is generalized, in particular the general basic concepts of these categories and their specific interpretation to specific objects or subjects are highlighted. The classification of theories of competitive advantages according to the methodological approach to their formation is made: on the basis of factors of production, on the basis of investments, on the basis of innovations (innovations). It is determined modern tendencies of development and features of formation of world grain market conjuncture. The competitive environment of the world grain market is analyzed and it was carried out the market participants’ positioning with the help of competitive map. PEST-, SWOT- and SPACE-analyzes conducted a comprehensive assessment of the competitive position of Ukraine on the global grain market and the influence of internal and external factors on its formation. Using the competitiveness indexes, it was made a comparative assessment of the competitiveness of the main types of grain in Ukraine and its main competitors (Russia and the European Union) and their main competitive advantages were substantiated. Based on the multifactorial model «Relative Comparative Advantage Index – relative market share», an optimal competitive strategy is grounded. On the basis of correlation-regression analysis, a list of the most important factors was formed; the proposals on the reaction of market participants to the objective conditions of foreign trade have been developed. It was developed the strategic directions of Ukrainian grain industry development from the point of view of strengthening its competitive advantages. The results of the research obtained in the work can be used as an integral part of the scientific and methodological base when making decisions on the grain industry development at different levels of economic management

Ключові слова

конкурентоспроможність, конкурентні переваги, конкурентне середовище, продукція зернової галузі України, індекси конкурентоспроможності, стратегія розвитку експорту продукції зернової галузі України

Бібліографічний опис

Формування та реалізація конкурентних переваг продукції зернової галузі України: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / О.Я. Дзядикевич ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - К., 2018. - 21 с

Зібрання