Розвиток біоекономіки в умовах трансформації аграрного сектору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2018. Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних засад і розробленню практичних рекомендацій щодо розвитку біоекономіки в умовах трансформації аграрного сектору з урахуванням економічних, екологічних та соціальних аспектів. На основі узагальнення теоретичних основ розвитку біоекономіки та проведеного аналізу наукових визначень запропоновано власне трактування поняття «біоекономіка». Виокремлено ієрархічні рівні розвитку біоекономіки в умовах відкритості національної економіки. Поглиблено розуміння сутності біоекономічної системи. Проаналізовано стан трансформаційних процесів в аграрному секторі при формуванні біоекономіки. Узагальнено індикатори для розрахунку показника рівня розвитку біоекономіки в умовах трансформаційних змін в аграрному секторі. Розроблено модель агробіокластера як інноваційного механізму розвитку біоекономіки. Запропоновано комплекс основних заходів, спрямованих на активізацію розвитку біоекономіки в Україні. Здійснено прогноз рівня розвитку біоекономіки в умовах трансформації аграрного сектору

Опис

Thesis for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.03 Economics and Management of National Economy. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. The thesis is devoted to the justification of theoretical, methodical bases and development of practical recommendations concerning the development of bioeconomy in the transformational conditions of the agrarian sector taking into account the economic, environmental and social aspects. Our own interpretation of the concept «bioeconomy» is offered on the basis of the generalization of the theoretical bases of the bioeconomic development and the carried-out analysis of the scientific definitions. The hierarchical levels of development of bioeconomics in the conditions of openness of the national economy are singled out. Understanding of the essence of the bioeconomic system has been made deepened. The condition of the transformational processes in the agrarian sector is analysed at the stage of the bioeconomic formation. The indicators for index calculation of the level of the bioeconomic development in the conditions of transformational changes and the agrarian sector are generalized. The agrobiocluster model as the innovative mechanism of development of bioeconomy is developed. The complex of the actions directed at deactivization of development of bioeconomy in Ukraine is formed. The forecast of the level of the bioeconomic development in the conditions of transformation of the agrarian sector is carried out

Ключові слова

розвиток, біоекономіка, трансформація, аграрний сектор, біоекономічна система, біоенергетичний потенціал, біомаса, агробіокластер

Бібліографічний опис

Розвиток біоекономіки в умовах трансформації аграрного сектору: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / М.В. Добрівська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 23 с.

Зібрання