Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері державної реєстрації прав на земельні ділянки в Україні та Німеччині: порівняльно-правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертації проведено порівняльно-правовий аналіз адміністративно-правових відносин, що складаються у сфері державної реєстрації прав на земельні ділянки у Німеччині та в Україні. Визначено особливості інституційних елементів державної реєстрації прав на земельні ділянки в організаційно-правовому аспекті. Охарактеризовано права та обов’язки уповноважених державних органів, суб’єктів реєстраційного провадження щодо питання формування та реалізації правової політики у сфері державної реєстрації прав на земельні ділянки. Зазначено про спільні та відмінні риси вказаних органів у Німеччині та в Україні. Доведено, що окремі організаційно-правові питання у вказаній сфері відносин в Україні потребують законодавчого та організаційно-правового вдосконалення. Визначено, що результатом ефективного формування та реалізації державної правової політики у сфері реєстрації прав є забезпечення належного рівня безпеки для землевласників та землекористувачів. Окреслено напрями удосконалення адміністративно-правових відносин у сфері державної реєстрації прав на земельні ділянки. На основі аналізу теоретичного доробку науковців, практики реєстраційної діяльності в Україні розроблено організаційно-правові заходи удосконалення та впорядкування зазначених відносин

Опис

Thesis for awarding the degree of Candidate of Law. Specialty 12.00.07 – Administrative Law and Process, Financial Law, Information Law. – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis conducted a comparative legal analysis of administrative legal relations that develop in the field of state registration of rights to land in Germany and Ukraine. The features of the institutional elements of the state registration of rights to land in the organizational and legal aspects are determined. The rights and duties of the authorized state bodies, subjects of registration procedure on the formation and implementation of legal policy in the sphere of state registration of land rights are characterized. Common and distinctive features of mentioned bodies in Germany and Ukraine are marked. It is proved that some of the organizational and legal issues in this area of relations in Ukraine require legislative and institutional improvement. It is determined that the result of effective formation and realization of state policy in the sphere of legal registration of the rights is to ensure an appropriate level of security for land owners and land users. Ways of improving administrative and legal relations in the sphere of state registration of land rights are outlined. Based on the analysis of the theoretical heritage of scientists, practice of registration activities in Ukraine, organizational and legal measures to improve and streamline these relations are designed

Ключові слова

адміністративна послуга реєстрації прав, адміністративно-правовий статус суб’єктів реєстраційного провадження, Державний земельний кадастр, державний реєстратор, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Міністерство юстиції, нотаріус, державна реєстрація прав на земельні ділянки

Бібліографічний опис

Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері державної реєстрації прав на земельні ділянки в Україні та Німеччині: порівняльно-правовий аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Д. Д. Іваненко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 19 с

Зібрання