Продуктивність зерна та насіння пшениці м'якої ярої залежно від елементів технології вирощування в Правобережному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертаційній роботі викладено результати досліджень з питань особливостей формування продуктивності та удосконалення сортової технології вирощування пшениці м’якої ярої сортів Елегія миронівська та Сімкода миронівська залежно від доз та строків внесення мінеральних добрив, передпосівній обробці насіння, та застосуванні в період вегетації на посівах фунгіцидів і інсектицидів в Правобережному Лісостепу України. Встановлено і науково обґрунтовано вплив досліджуваних факторів на формування якісних показників зерна та насіння. Проведено економічний та енергетичний аналіз ефективності вирощування пшениці м’якої ярої залежно від елементів технології вирощування. За результатами досліджень розроблено та впроваджено у виробництво технологію вирощування сортів пшениці м’якої ярої, що дозволить одержати врожаї зерна на рівні 4,5–5,0 т/га 1–2 класу якості

Опис

Theses for obtaining a degree of candidate of agricultural sciences under speciality 06.01.09 – plant sciences – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. Peculiarities of durum spring wheat productivity formation depending аnd varietal improvement of cultivation technology of soft spring wheat grades Elegy Myronivska and Simkoda Myronivska on the dose and timing of fertilizers, preliminary treatment of seeds and application during the growing season for crops fungicides and insecticides of Right Bank Forest-Steppe of Ukraine. Established and scientifically soundly factors influence the formation of quality indicators of grain and seeds. Economic and energetic analysis of the cultivation efficiency of the spring wheat depending on the elements of technology is carried out. According to results of researches growing technology of spring wheat that allows to get yields up-to-date 4.5–5.0 t/ha of 1–2 class grain quality is developed and recommended for production

Ключові слова

пшениця м’яка яра, система удобрення, сорт, технологія вирощування, урожайність, якість зерна, продуктивність, економічна та енергетична ефективність

Бібліографічний опис

Продуктивність зерна та насіння пшениці м'якої ярої залежно від елементів технології вирощування в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.09 - рослинництво / В. Ю. Судденко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с

Зібрання