Організаційно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування України та республіки Казахстан

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2018. У дисертаційному дослідженні запропоновано нове вирішення важливого наукового завдання в галузі адміністративного права, яке полягає у проблематиці аналітичного порівняння організаційно-правових засад діяльності органів місцевого самоврядування України та Республіки Казахстан. На підставі чинного законодавства України та Республіки Казахстан проведено аналізування загальнотеоретичних та практичних питань організаційно-правових засад діяльності органів місцевого самоврядування, порівняння систем та обсягу повноважень, проаналізовано схожість та відмінність сутності місцевого самоврядування двох країн. В історичному, термінологічному, теоретико-правовому та порівняльному аспектах розглядаються вказані вище поняття, встановлюються взаємозв’язки та співвідношення таких елементів систем місцевого самоврядування, як їх організаційно-правові засади, функції, повноваження та ін. Аналізуються напрями реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади через запровадження європейських принципів у їх діяльності, децентралізації, вдосконалення законодавчого регулювання, законотворчої та науково-теоретичної діяльності, що потребують врахування як європейського, так і досвіду інших зарубіжних країн. Сформульовано практичні рекомендації органам законодавчої ініціативи України, всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування, органам місцевого самоврядування, навчальним закладам, які здійснюють освітню діяльність у сфері адміністративного права

Опис

The Dissertation on competition of a Scientific Degree of Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.07 Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2017. In the Dissertation research a new solution of an important scientific problem in the field of administrative law is proposed. This problem is the issue of analytical comparison of the organizational and legal principles of the implementation of the powers of the lower levels of local self-government bodies of Ukraine and the Republic of Kazakhstan. On the basis of the current legislation of Ukraine and the Republic of Kazakhstan, the analysis of general theoretical and practical issues of the organizational and legal principles of the implementation of powers by local self-government bodies, the comparison of systems and the scope of powers of local self-government is analyzed, and the author's definition of the legal essence of the concept «organizational and legal principles of the activities of local self-government bodies» is proposed and analyzed. In the historical, terminological, theoretical, legal and comparative aspects, concepts mentioned above are considered, relationships and correlation of such elements of local self-government systems as their organizational and legal principles, functions, powers and others. The directions of reforming of local self-government and territorial organization of power are analyzed through introduction of European principles in the functioning and implementation of powers of the lower levels of local self-government, decentralization, improvement of legislative regulation, legislative and scientific-theoretical activity, which require consideration of both European and other foreign countries' experience. Practical recommendations for legislative initiatives of Ukraine, all-Ukrainian associations of local self-government bodies, local self-government bodies and educational institutions which execute the educational activity in the sphere of Administrative Law are formulated

Ключові слова

організаційно-правові засади, органи місцевого самоврядування, органи місцевого управління, повноваження, децентралізація

Бібліографічний опис

Організаційно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування України та республіки Казахстан: автореф. дис. ... кандидата юридичних наук 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / К.О. Ємельяненко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 22 с.

Зібрання