Професійна підготовка економістів аграрного профілю в університетах Великої Британії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертації досліджено проблему підготовка майбутніх економістів аграрного профілю у вищих навчальних закладах Великої Британії. Визначено особливості її структури, змісту, форм, методів навчання та контролю успішності. Уточнено структуру і зміст навчальних програм магістерського та бакалаврського рівня для підготовки економістів аграрного профілю в університетах Великої Британії. Здійснено ретроспективний аналіз вищої економічної освіти у Великій Британії з визначенням етапів її розвитку. Виявлено сучасні тенденції професійної підготовки економістів аграрного профілю у британських університетах. Конкретизовано критерії вступу до вищих навчальних закладів Великої Британії для майбутніх економістів аграрного профілю. Схарактеризовано форми і засоби недержавної підтримки підготовки економістів аграрного профілю у Великій Британії. Виконано порівняльний аналіз професійної підготовки економістів аграрного профілю у ВНЗ Великої Британії та України. Обгрунтовано доцільність використання досвіду британських університетів у процесі професійної підготовки економістів аграрного профілю в Україні, розроблено низку рекомендацій. Запропоновано оптимізацію теоретичної та практичної підготовки майбутніх економістів, гармонізацію міждисциплінарного та монодисциплінарного компонентів їхнього навчання на основі прогресивного досвіду університетів Великої Британії

Опис

Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis deals with the problem of training future economists of agricultural profile in higher education in Great Britain. The features of its structure, content, forms, methods, training and monitoring performance are defined. The structure and content of the curriculum of Bachelor and Master degree to train agricultural economists profile in UK universities are specified. Retrospective analysis of higher economic education in the UK with the definition of the stages of its development is done. We found the current trends of training economists of agricultural profile in British universities. The criteria for admission to higher education institutions in UK for future agricultural economists profile is concretized. Author determined forms and methods of support of the non-governmental organisations of agricultural economists training in UK. A comparative analysis of training of economists of agricultural profile in the universities of Great Britain and Ukraine was done. The appropriateness of the experience of UK universities in the training of economists agricultural profile in Ukraine is developed as a number of recommendations. An optimization of theoretical and practical training future economists, harmonization of interdisciplinary and monodystsyplinary components of their training are based on progressive experience of the United Kingdom

Ключові слова

вища економічна освіта, університети Великої Британії, компетентність, зміст професійної підготовки, форми і методи навчання, економіст аграрного профілю

Бібліографічний опис

Професійна підготовка економістів аграрного профілю в університетах Великої Британії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагог. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / А. В. Найдьонова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання