Продуктивність пшениці м'якої ярої залежно від регламентів сівби в умовах Правобережного Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. В дисертаційній роботі висвітлено результати досліджень щодо росту, розвитку, формування продуктивності пшениці м’якої ярої залежно від погодних умов вегетаційного періоду, строків сівби, норм висіву, глибини заробляння насіння, крупності насіння та сортових особливостей. Визначено оптимальні параметри та закономірність формування елементів структури врожаю сортів пшениці м’якої ярої Рання 93, Миронівчанка та Елегія Миронівська залежно від технології вирощування: виживаність, густота стояння, продуктивна кущистість рослин, маса 1000 зерен, кількість зерен в колосі, урожайність, якість зерна. Встановлено взаємозв’язок між елементами структури врожаю та шляхи регулювання їх параметрів за допомогою регламентів сівби. Встановлено, що урожайність пшениці м’якої ярої суттєво знижується при збільшенні норми висіву та запізненні з сівбою. Найвища урожайність сортів Миронівчанка та Елегія Миронівська формується за норми висіву 5,0 млн шт./га та ранніх строків сівби – 2,95 та 4,19 т/га. Найвищий рівень урожайності сорту Рання 93 формується за висіву 6,0 млн шт./га – 3,84 т/га. Частка участі чинника «норма висіву насіння» у формуванні врожайності пшениці м’якої ярої становить 46,4 %; «строк сівби» – 25,3 %; «сорт» – 10,6 %. Максимальна норма висіву насіння сортів Рання 93 та Елегія Миронівська за ранньовесняної сівби не повинна перевищувати 6,0 млн шт./га, Миронівчанка – 5,0 млн шт./га. Суттєва різниця в урожайності пшениці ярої за норми висіву 5,0–7,0 млн шт./га зникає на 7-й день сівби після настання фізичної стиглості ґрунту. Сівба раніше оптимальних строків призводить до зниження кількості білка в зерні пшениці ярої в середньому на 0,9–1,0 %. Середні рекомендовані норми висіву в межах 4,0–6,0 млн шт./га дозволяють отримати зерно з вмістом білка на рівні 13,1–14,0 %. Проведені дослідження, узагальнення їх результатів дозволили рекомендувати виробництву модель технології вирощування пшениці м’якої ярої в умовах Правобережного Лісостепу України, яка забезпечує формування врожайності пшениці ярої на рівні 3,0–4,0 т/га, вміст білка на рівні 13,1–14,0 %

Опис

Thesis for the Candidate Degree in Agricultural Sciences. Specialty 06.01.09 – Plant Sciense. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. This thesis presents the results of studies on the growth, development, the formation of individual productivity of soft spring wheat depending on the sowing terms, seeding rates, depth, size of seed and varietal characteristics. The research establishes the optimum parameters and the patterns of formation of elements of the soft spring wheat yield structure for the varieties Rannya 93, Myronivchanka and Elegiya Myronivska depending on the technology of cultivation: survivability of plants, plant stand, productive bushiness, 1000 seeds’ weight, number of seeds in the ear, yield indicators, seed quality. The interconnection between structure elements of the yield and the ways to control their parameters using technological elements are established. According to the conducted researches, the yield of soft spring wheat significantly reduces by increasing the seeding rate and delayed sowing. The highest yield for the varieties Myronivchanka and Elegiya Myronivska is formed with the seeding rate 5,0 mil pcs/ha and early sowing – 2,95 and 4,19 t/ha. The highest yield for the variety Rannya 93 is formed with the seeding rate 6,0 mil pcs/ha – 3,84 t/ha. The quota of the «Seeding rate» factor in the formation of soft spring wheat yield is 46,4 %; of the «Sowing terms» – 25,3 %; of the «Variety» – 10,6 %. The maximum seeding rate for the varieties Rannya 93 and Elegiya Myronivska during early spring sowing should not exceed 6,0 mil pcs/ha; Myronivchanka – 5,0 mil pcs/ha. Significant difference in the yield indicators of soft spring wheat with the seeding rate 5,0–7,0 mil pcs/ha disappears on the 7th day after the seeding as the soil reaches its physical maturity. Sowing before the optimum seeding terms reduces the amount of protein in the spring wheat grain on average by 0,9–1,0 %. Average recommended seeding rate within 4,0–6,0 mil seeds/ha allows to harvest grain with protein content of 13,1–14,0 %. A statistical analysis of the results of the researches conducted allows to recommend a scheme of technology of soft spring wheat cultivation at the territory of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine, which provides the formation of spring wheat yield indicators of 3,0–4,0 t/ha with the protein content of 13,1–14,0 %

Ключові слова

пшениця м’яка яра, норма висіву строк сівби, глибина загортання насіння, крупність насіння, сорт, врожайність, якість

Бібліографічний опис

Продуктивність пшениці м'якої ярої залежно від регламентів сівби в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.09 - рослинництво / Л. Д. Карпенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 25 с.

Зібрання