Адміністративно-правове регулювання банківської системи в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Національний університет біоресурсів і природо користування України. Київ, 2021. Дисертацію присвячено дослідженню питання правового регулювання банківської системи в Україні. Запропоновано під банківською діяльністю розуміти врегульовану правовими нормами діяльність юридичних осіб щодо надання визначених законодавством банківських послуг (включно з операціями з цифровими активами) на підставі дозвільних документів (банківської ліцензії) та закону. Обґрунтовано необхідність розроблення стратегічного документа щодо подальшого розвитку банківської системи та діяльності банків в Україні – Стратегії розвитку банківської системи України до 2030 року, зважаючи на прийняття Національної економічної стратегії на період до 2030 року. На підставі аналізу правових норм законодавства, наукових здобутків провідних вчених, запропоновано можливі напрями вдосконалення правового регулювання банківської системи в Україні. Зокрема, пропонується врегулювати питання відновлення банківської ліцензії у разі визнання неправомірним її відкликання за рішенням суду, а також правовий механізм виведення у такому разі ліквідатора – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Пропонується також у Законі України «Про банки і банківську діяльність» передбачити можливість відновлення банківської ліцензії у разі визнання у судовому порядку незаконності її відкликання та доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 166-28 «Порушення законодавства у сфері споживчого кредитування»

Опис

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal sciences on a specialty 12.00.07 «Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. The dissertation is devoted to the research of the issue of legal regulation of the banking system in Ukraine. Based on the analysis of doctrinal approaches to the definition of banking, it is proposed to understand banking as regulated activities of legal entities for the provision of statutory banking services on the basis of permits (banking license) and the law. The system of principles in the mechanism of legal regulation of banking activity is investigated and the system of principles of banking activity is offered to be supplemented by the principle of accessibility to innovative legal banking services (for example operations with virtual assets) to potential consumers and clients. In order to improve the legal regulation in the field of banking, the need to ensure transparency of banks, improve the regulation of withdrawal of insolvent banks and prevent them for further provision of banking services, improve legal regulation of dealing with non-performing loans. The necessity of developing a strategic document on further development of the banking system and activity 18 of banks in Ukraine is substantiated. Such a document can be a «Strategy for the development of the banking system and activities for the period up to 2030». Based on the analysis of legal norms of legislation, scientific achievements of leading scientists, possible directions of improvement of legal regulation of the banking system in Ukraine are offered. In particular, it is proposed to settle the issue of renewal of a banking license in case of revocation of its court decision, as well as the legal mechanism for withdrawal in such cases of the liquidator – the Deposit Guarantee Fund of individuals. It is also proposed in the Law of Ukraine «On Banks and Banking» to provide for the possibility of renewal of a banking license in case of recognition in court of the illegality of its revocation. It is considered expedient to regulate at the legislative level the issue of bringing to legal responsibility for disclosure of information constituting bank secrecy in case of damage, the amount of which is less than established by the Criminal Code of Ukraine and supplement the Code of Ukraine on Administrative Offenses with Article 166-28

Ключові слова

банківська діяльність, принципи, суб’єкти банківської діяльності, контроль та нагляд, адміністративна відповідальність

Бібліографічний опис

Адміністративно-правове регулювання банківської системи в Україні: автор. дис. . кандидата юридичних наук: 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" (юридичні науки) / О.О. Драчевська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 18 с

Зібрання