Формування системи менеджменту в спеціалізованих птахівничих підприємствах

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природо- користування України, Київ, 2016. Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних, методичних і практичних аспектів формування системи менеджменту в спеціалізованих птахівничих підприємствах. На основі аналізу літературних джерел удосконалено розуміння економічної категорії «менеджмент», запропоновано підхід до формування системи менеджменту підприємства з врахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, вибору оптимального стратегічного напряму розвитку підприємства та оцінки ступеню ризику невиконання стратегічних планів і програм. Удосконалено методичні підходи до оцінки ефективності формування системи менеджменту підприємства. Проведено оцінку якості системи управління підприємством шляхом аналізу структури надходжень та витрат грошових коштів. Проаналізовано сильні та слабкі сторони спеціалізованих птахівничих підприємств через показник рівня використання сукупного потенціалу маркетингових ресурсів. Запропоновано підхід до формування системи менеджменту спеціалізованих птахівничих підприємств на основі оптимізаційної моделі асортименту продукції. Удосконалено процес формування системи менеджменту із застосуванням економіко-статистичних методів

Опис

Dissertation for obtaining scientific degree of Candidate of Economic Sciences in the specialty 08.00.04. – Economics and Management of Enterprises (according to the types of economic activity). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to substantiation of theoretical, methodological and practical aspects of formation of system management specialist poultry enterprises. The analysis of the literature improved understanding of the economic category of "management" proposed approach to building management system of the company, taking into account the influence of factors external and internal environment, choosing the optimal strategic direction of the company and assessment of risk of failure of strategic plans and programs. Methodical approaches to evaluating the effectiveness forming a system of management of the company. An assessment of the quality of enterprise management system by analyzing the structure of revenues and expenditure of funds. Analyzes the strengths and weaknesses of specialized poultry enterprises through the use aggregate indicator of potential marketing resources. The approach to formation of specialized poultry management system of enterprises based optimization model product range. Improved the formation system management using economic and statistical methods

Ключові слова

менеджмент, управління, стратегія, спеціалізовані птахівничі підприємства, фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, ринок, продукція, споживач, попит, ціна, стратегічний набір

Бібліографічний опис

Формування системи менеджменту в спеціалізованих птахівничих підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А. М. Сорока ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с

Зібрання