Управління формуванням продуктивності гороху за оптимізації системи удобрення в правобережному лісостепу України

Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено встановленню та науковому обґрунтуванню біологічних та технологічних особливостей формування продуктивності сортів гороху через оптимізацію системи удобрення та інокуляцію насіння в умовах Правобережного Лісостепу України. Виявлено морфофізіологічні особливості формування та реалізації біологічного потенціалу продуктивності сортів гороху залежно від ґрунтово-кліматичних умов та елементів технології вирощування. Встановлено особливості впливу досліджуваних елементів технології вирощування, зокрема удобрення, інокуляції насіння у посівах та їх комплексного впливу на продуктивність. У дисертаційній роботі викладено результати досліджень з питань особливостей росту, розвитку та формування урожаю сортів гороху залежно від елементів технології вирощування, а саме сорту, удобрення, інокуляції насіння. Встановлено особливості процесу формування фотосинтетичного потенціалу посіву, обґрунтовано вплив передпосівної інокуляції насіння за різних варіантів мінерального удобрення на формування симбіотичного апарату, рівень врожайності та якості зерна. Викладено економічну та біоенергетичну ефективність вирощування гороху залежно від факторів, які досліджували. Удосконалено технологію вирощування сортів на основі нових прийомів її інтенсифікації, що забезпечить підвищення продуктивності культури в умовах Правобережного Лісостепу України

Опис

Thesis for a degree candidate of agricultural sciences on specialty 06.01.09 Plant Growing. National University of Life and Environmental sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. Thesis is devoted to scientific substantiation biological and technological features of productivity formation by peas varieties through optimization fertilizing and seed inoculation in condition Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Revealed morphological features of formation and biological potential realization by peas varieties productivity depending soil – climatic conditions and growing technology elements. Influence of growing technology elements including fertilizers, seed inoculation and their complex effects on performance was found. The thesis presents results of research characteristics of growth, development and yield formation by peas varieties depending growing technology elements, such as variety, fertilizers, seed inoculation. Established peculiarities of forming photosynthetic capacity process by sowings, reasonable influence of seed inoculation with different variants of mineral fertilizing on symbiotic system formation, yield and grain quality. Expounded economic and bioenergetics efficiency of peas cultivation depending on studied factors. Improved growing technology based on new methods of intensification that will improve culture performance on Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine

Ключові слова

горох, сорт, морфотип, інокуляція насіння, удобрення, урожайність, якість зерна, економічна і біоенергетична ефективність вирощування

Бібліографічний опис

Управління формуванням продуктивності гороху за оптимізації системи удобрення в правобережному лісостепу України: автореф. дис. ... кандидата сільськогосподарських наук: 06.01.09 "Рослинництво" / В.С.Пилипенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с.

Зібрання