Сортові особливості формування продуктивності коріандру посівного залежно від норм висіву та мінерального живлення в Правобережному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. В дисертаційній роботі висвітлено результати досліджень щодо росту, розвитку, формування індивідуальної продуктивності коріандру посівного залежно від рівня мінерального живлення, норми висіву насіння та сортових особливостей. Визначено оптимальні параметри та закономірність формування елементів структури врожаю коріандру посівного залежно від технології вирощування: виживаність рослин, густота рослин, кількість зонтиків з рослини, кількість плодів із зонтика та рослини та їх маса. Встановлено взаємозв’язок між елементами структури врожаю та шляхи регулювання їх параметрів за допомогою елементів технології. Проведені дослідження, узагальнення їх результатів дозволили рекомендувати виробництву модель технології вирощування коріандру в умовах Правобережного Лісостепу України, яка забезпечує формування врожайності плодів коріандру на рівні 1,96−2,16 т/га, збір ефірної олії 22,1−26,7 кг/га

Опис

Thesis for the candidate of agricultural science degree in specialty 06.01.09 − plant science. − National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis covers the results of research on the growth, development, formation of individual performance coriander depending on the mineral nutrition, seed rate and seed varietal characteristics. The optimum parameters of pattern formation and structure elements coriander yield depending on cultivation technology: the survival of plants, plant density, the number of umbrellas from the plant, the number of umbrellas and fruit plants and their mass. The interrelation between structure elements crop and ways to control their parameters using technological elements. Past studies, generalization of the results allowed to recommend production model coriander growing technology in terms of Right−Bank Forest-Steppe Ukraine, which provides for the formation of coriander yield fruit at 1,96−2,16 t/ha, the collection of essential oil 22,1−26,7 kg/ha

Ключові слова

коріандр, норма удобрення, норма висіву насіння, сорт, врожайність, якість

Бібліографічний опис

Сортові особливості формування продуктивності коріандру посівного залежно від норм висіву та мінерального живлення в Правобережному Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.09 - рослинництво / М. В. Жовтун ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с.

Зібрання