Управління освітньою діяльністю в 2 частинах

Анотація

Навчальний посібник підготовлений для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління навчальним закладом». Він містить робочу програму навчальної дисципліни «Управління освітньою діяльністю», повний лекційний курс укладений авторами, плани практичних занять, список рекомендованої літератури, а також практикум і методичні рекомендації щодо виконання різних видів самостійної та індивідуальної роботи. Посібник може бути корисним викладачам і студентам педагогічних закладів вищої освіти, керівникам установ у галузі освіти та слухачам курсів підвищення управлінської кваліфікації

Опис

Розглянуто та рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 25.10.2023 р.)

Ключові слова

Вища школа, Управління освітньою діяльністю, Вища освіта, Higher school, Higher education, Management of educational activities

Бібліографічний опис

Управління освітньою діяльністю : навчальний посібник в 2 частинах. Ч. 1 / В. Г. Базелюк [та ін.]. - К. : Міленіум, 2023. - 402 с.