Оптимізація режиму зміни вильоту баштового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертації наведено дослідження, що мають за мету підвищення ефективності роботи баштових кранів з шарнірно-зчленованою стріловою системою за рахунок оптимізації режиму зміни вильоту. Проведено динамічний аналіз зміни вильоту баштового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою за рахунок переміщення основної секції шарнірно-зчленованої стрілової системи а також за рахунок сумісного переміщення основної секції шарнірно-зчленованої стрілової системи та вантажного візка. Визначені основні кінематичні та динамічні характеристики при зміні вильоту. Оптимізовано перехідні режими руху шарнірно-зчленованої стрілової системи та вантажного візка за кінематичними, динамічними та енергетичними критеріями. Встановлено вплив параметрів шарнірно-зчленованої стрілової системи та вантажного візка з підвішеним на гнучкому підвісі вантажем на оптимальні режими руху. Отримано і представлено позитивний ефект при синтезі оптимальних режимів руху у вигляді зменшень динамічних навантажень у приводних механізмах та скорочення часу перевантажувальних операцій за рахунок усунення залишкових коливань вантажу у кінці періоду руху. Розроблено систему керування приводами для реалізації оптимальних законів руху. Для підтвердження теоретичних розрахунків проведено експериментальні дослідження на розробленій фізичній моделі баштового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою. На основі результатів досліджень запропоновано рекомендації з удосконалення конструкцій та керування рухом вантажопідйомних машин, захищених 3 патентами України на корисну модель та науковим твором

Опис

The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.05.05 – lifting-conveyed machines. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis shows research aimed at improving the efficiency of the articulated jib tower cranes by optimizing of luffing. The dynamic analysis of luffing tower crane with an articulated jib by moving the main section of the joint-articulated jib systems and by moving the main co-sections hinged articulated boom system and trolley. The basic kinematic and dynamic characteristics by changing departure. Optimized transitional regimes motion hinge-jointed boom system and trolley for kinematic and energy criteria. The influence of parameters hinge-jointed boom system and trolley with flexible suspension hanging on the load on the best modes of motion. Obtained and presented a positive effect in the synthesis of the optimal mode of motion in the form of reductions in dynamic loads in the drive mechanism and reducing the time of transfer operations by eliminating the residual load fluctuations at the end of the period of movement. The system of control drives for optimal implementation of the laws of motion. To confirm the theoretical calculations performed experimental studies on the developed physical model of tower crane with a hinge-jointed boom system. Based on the research results offered recommendations to improve traffic control and construction lifting equipment, protected by three patents of Ukraine for utility model and scientific work

Ключові слова

баштовий кран, зміна вильоту, перехідні режими руху, оптимізація, коливання вантажу

Бібліографічний опис

Оптимізація режиму зміни вильоту баштового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.05 - піднімально-транспортні машини / О. Г. Шевчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 25 с

Зібрання