Маркетинговий менеджмент на ринку продукції птахівництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо формування маркетингового менеджменту на ринку продукції птахівництва як передумови ефективного функціонування підприємств галузі птахівництва. Проаналізовано сутність маркетингового менеджменту та його особливості в умовах ринкової економіки, охарактеризовано сучасну парадигму стратегічного розвитку маркетингового менеджменту, досліджено зарубіжний досвід маркетингового менеджменту на ринку продукції АПК. Оцінено сучасний стан ринку продукції птахівництва, формування маркетингового менеджменту та стратегії розвитку в галузі птахівництва, оцінено ефективність реалізації маркетингового менеджменту на підприємствах підкомплексу птахівництва. Обґрунтовано формування виробничого потенціалу птахівництва та його реалізацію, запропоновано оптимізацію маркетингового менеджменту на підприємствах галузі птахівництва та механізм реалізації стратегій маркетингового менеджменту на ринку продукції птахівництва

Опис

Dissertation for obtaining scientific degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 08.00.03 - Economics and management of the national economy. - National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to the substantiation of theoretical principles and practical recommendations for the formation of marketing management market on the poultry market as a prerequisite for the effective functioning of the poultry industry. This paper is analyzed the essence of marketing management and its features in a market economy, characterized the modern paradigm of marketing management strategic development, studied international experience of marketing management on the market of agricultural products The current state of poultry products marketing management is estimated, the formation of marketing management and strategy development in the poultry industry is described, efficiency of marketing management in poultry industry is evaluated. The formation of the productive potential of poultry and its implementation has been proved, the processes of marketing management optimization in poultry industry and its mechanism for strategies implementing on the poultry products market is proposed

Ключові слова

маркетинговий менеджмент, птахівництво, виробничий потенціал, ефективність виробництва, споживчий ринок, стратегії маркетингового менеджменту

Бібліографічний опис

Маркетинговий менеджмент на ринку продукції птахівництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Д. О. Кирилюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання