Агротехнологічні засади плантаційного лісовирощування культиварів тополі в умовах Волинського Полісся та Опілля

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено добору перспективних культиварів тополі та обґрунтуванню агротехнологічних аспектів створення і вирощування їх лісосировинних плантацій в умовах Волинського Полісся і Опілля. Наведено аналітичний огляд літературних джерел із питань, що стосуються витоків і становлення плантаційного лісовирощування в Україні та світі, використання тополь для створення таких насаджень, їх систематики, морфологічних та біоекологічних особливостей, критеріїв добору культиварів. Окреслено основні проблеми та перспективи впровадження плантаційного лісовирощування тополі в Україні. Узагальнено теоретичні положення та практичні аспекти особливостей ведення плантаційного господарства у Волинському Поліссі та Опіллі, дано оцінку придатності природно-кліматичних умов для вирощування тополі; охарактеризовано особливості приживлюваності, стану та росту 19 культиварів тополі та виявлено найбільш придатні з них для плантаційного лісовирощування у різних едатопах регіону дослідження; проведено комплексну оцінку впливу термінів заготівлі та висаджування, способів зберігання та садіння, параметрів живців тополі на їхню укорінюваність, приживлюваність, стан і ріст; встановлено ефективність різних доз і способів внесення мінеральних добрив та вивчено їхній вплив на ріст тополевих насаджень; визначено продуктивність апробованих культиварів за різного режиму утримання плантації; проаналізовано економічну доцільність їх створення та вирощування
Опис
The thesis for awarding a scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.01 Forest plantations and phytomelioration. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to the poplar cultivars selection and to the basics agrotechnological aspects of their plantations establishment and cultivation in Volyn Polissya and Opillya conditions. An analytical review on issues relating to the origins and formation of poplar plantation use, as a forestry approach, in Ukraine and abroad was provided. The use of poplars for fast growing plantations establishment, taxonomy, morphological and bioecological features of the genus Poplar, criteria for selecting cultivars were studied and discussed. The main problems and prospects of poplar plantation introduction into Ukraine were outlined. Theoretical and practical aspects of the poplar plantations establishment and growing in Volyn Polissya and Opillya were generalized. The climatic conditions of the studied region were analyzed and their suitability for growing poplar cultivars was evaluated. The features of rooting, growth and plants health of 19 poplar cultivars in various site conditions of the region were characterized. Comprehensive assessment of the impact of timing of cutting and planting poplar cuttings was conducted. Planting material storage methods, poplar cuttings parameters, planting methods were examined. The efficacy of different fertilizer doses and fertilization methods was tested and their effects on the growth of poplar plantations was studied. Productivity and yield of tested poplar cultivars in plantations with different management types were defined, the economic feasibility of their establishment and growth were analyzed
Ключові слова
тополя, культивари, плантації, плантаційне лісовирощування, трансформаційний підхід до ведення лісового господарства, живці, продуктивність
Бібліографічний опис
Агротехнологічні засади плантаційного лісовирощування культиварів тополі в умовах Волинського Полісся та Опілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація" / І. С. Одарченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 26 с
Зібрання