Економічна ефективність підприємств інтенсивного птахівництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2015. Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних, методичних і практичних питань економічної ефективності підприємств інтенсивного птахівництва. У ходівивчення й узагальнення вітчизняних та зарубіжних літературних джерел з’ясовано сутність поняття «економічна ефективність», визначення показників та методик оцінки процесів ефективного функціонування підприємств. Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку птахівничих підприємств та запропоновано комплексну систему показників підвищення економічної ефективності підприємств інтенсивного птахівництва шляхом раціоналізації основних витрат виробництва. Обґрунтовано методи підвищення ефективності продукції птахівництва шляхом інновацій під час формування збалансованих раціонів годівлі птиці та підходів щодо планування виробництва переробки м’яса птиці з метою оптимізації основних виробничих процесів. Запропоновано маркетингові заходи щодо підвищення ефективності та конкурентоспроможності птахівничих підприємств шляхом розширення асортименту продукції. Оптимізовано виробничі процеси та раціональне використання ресурсів для отримання максимального прибутку птахівничих підприємств

Опис

Thesis for a Candidate degree in Economics, in specialty 08.00.04 – Economics and Management of enterprises (according to the types of economic activities). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Thesis is devoted to the recearch of theoretical, methodological and practical issues of economic efficiency of intensive poultry enterprises. During the study and generalization of domestic and foreign literature sourses it is identified the concept of "economic efficiency", determination of indexes and evaluation processes methodology of enterprises activity efficiency . The current state and trends of poultry enterprises development are analyzed and complex indexes system of economic efficiency increasing of intensive poultry enterprises by rationalization of production costs is proposed. Methods of improving the efficiency of poultry production through innovations in the formation of balanced poultry feed rations and approaches to production-procesing planning of poultry meat to optimize key production processes are grounded. A marketing activities to improve the efficiency and competitiveness of poultry enterprises by expanding product range are suggested. Production processes and efficient using of resources to maximize profits of poultry enterprises are optimized

Ключові слова

економічна ефективність, інтенсифікація, інтенсивне птахівництво, інновації, оптимізація, маркетинг, моделювання, планування

Бібліографічний опис

Економічна ефективність підприємств інтенсивного птахівництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Т. О. Власенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання