Обгрунтування режимів роботи молочно-вакуумних систем доїльних установок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертації вирішено наукову задачу підвищення ефективності експлуатації доїльних установок шляхом конструктивно-технологічного забезпечення процесу стабілізації вакуумного режиму. Виконано аналіз виробництва молока в господарствах України, зокрема сучасного технічного забезпечення молочних ферм. Представлено чинники і наслідки дестабілізації вакуумного режиму доїльних установок і проведено аналіз конструктивно-технологічного забезпечення процесу стабілізації вакуумного режиму і автоматичних систем сервоконтролю вакуумних насосів. Розроблено математичну модель і проведено чисельне моделювання процесу переміщення молокоповітряної суміші по молокопровідній лінії доїльної установки. Створено математичну модель процесу функціонування системи сервоконтролю ротаційного пластинчастого вакуумного насоса і проведено чисельне моделювання його робочого процесу. Викладено програму експериментальних досліджень, описано установки для проведення експериментальних досліджень та застосовано вимірювальне обладнання, наведено методики проведення досліджень та обробки результатів експериментів. Представлено результати експериментальних досліджень і адекватність математичних моделей процесу переміщення молокоповітряної суміші в доїльному апараті, вплив режимних параметрів ротаційного пластинчатого вакуумного насоса на ефективність його експлуатації і результати експериментальних досліджень системи сервоконтролю ротаційного пластинчастого вакуумного насоса. Приведено розрахунок технологічних показників виконання процесу машинного доїння, техніко-економічне обґрунтування застосування системи сервоконтролю ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки

Опис

Dissertation for degree of candidate of technical sciences in specialty 05.05.11 – Machines and Means of Mechanization of Agricultural Production. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2016. In dissertation research the improving the efficiency of operation of milking machines is by structural and technological support of the stabilization process of the vacuum mode. Have completed analysis of milk production in the farms of Ukraine, in particular, modern logistics of dairy farms. Have presented the factors and consequences of regime destabilization vacuum milking machines and analyzes structural and technological support of the stabilization process of the vacuum mode and automatic servo control systems, vacuum pumps. A mathematical model and a numerical simulation of the movement of milk-air mixture for milk-wire line milking plant. A mathematical model of the process of functioning of the system servo rotary vane vacuum pump and numerical modeling its workflow. Have presented the program of experimental research are described installation for experimental studies are presented methods of conducting research and processing of experimental results. The results of experimental studies and the adequacy of mathematical models of the process of moving milk-air mixture in the milking machine, the effect of regime parameters of the rotary vane vacuum pump on the efficiency of its operation and the results of experimental studies of the system servo rotary vane vacuum pump. The calculations of technological parameters of a process of machine milking, a feasibility study for the use of servo control system of the rotary vane vacuum pump of the milking installation

Ключові слова

доїльна установка, вакуумна система, молочна система, вакуумний режим, молокоповітряна суміш, флуктуація, математична модель, ефективність, вакуумний насос, сервоконтроль

Бібліографічний опис

Обгрунтування режимів роботи молочно-вакуумних систем доїльних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / Ю. О. Линник ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 22 с

Зібрання