Кортико-вегетативна регуляція процесів неспецифічного імунітету в організмі свиней

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена вивченню характеру взаємодії кортикальних і вегетативних механізмів регуляції імунологічних реакцій у організмі свиней. Вперше встановлено тісний взаємозв’язок механізмів кортикальної та вегетативної регуляції (r=0,30-0,70 за р<0,05–0,001), які взаємно впливають один на одного. Суттєвіший вплив здійснюють властивості коркових процесів (η2х=0,50–0,80 за р<0,05–0,001). Визначено динаміку неспецифічного імунітету (бактерицидну і лізоцимну активність сироватки крові, фагоцитарну активність нейтрофілів та кількістьциркулюючих імунних комплексів крові) у свиней залежно від особливостей вищої нервової діяльності і автономної нервової системи під час впливу технологічного подразника. Встановлено кореляцію основних властивостей коркових процесів та тонусу автономної нервової системи з показниками імунологічної реактивності до та під час дії технологічного подразника: найбільш тісні взаємозв’язки стосуються сили і врівноваженості процесів збудження і гальмування в корі великого мозку, що підтверджено розрахунком показників сили впливу. Зв’язки змінюються як за величною, так і за напрямом, залежно від впливу технологічного подразника. Ці дані свідчать про перегрупування кортико-вегетативних регуляційних механізмів адаптації організму свиней за технологічного стрес-фактора, що розширює існуючі уявлення про індивідуальні механізми регуляції імунологічної відповіді у свиней

Опис

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of veterinary sciences after speciality 03.00.13 – physiology of man and animals. – The National University Of Life And Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv. – 2015. Dissertation work is sanctified to the study of character of co-operation of cortical and vegetative mechanisms of adjusting of immunological reactions in the organism of pigs. Close intercommunication of mechanisms of cortical and vegetative regulation (r=0,30–0,70 at р<0,05–0,001) is first set, that mutually influence on each other. More substantial influence is carried out by properties of cork processes (η2х=0,50–0,80 at р<0,05–0,001). The dynamics of nonspecific immunity (bactericidal and lysocim activity of serum of blood, phagocytic activity of neutrophil and amount of circulatory immune complexes of blood) is certain for pigs depending on the features of higher nervous activity and off-line nervous system during influence of technological irritant. Correlation of basic properties of cork processes and tone of the off-line nervous system is set with the indexes of immunological reactivity to and during the action of technological irritant: the most close intercommunications touch force and even temper of processes of excitation and braking in the bark of large brain, that it is confirmed by the calculation of indexes of force of influence. Copulas change both after majestic and after direction depending on influence of technological irritant. These data testify to regrouping of cortical and vegetative regulative mechanisms of adaptation of organism of pigs at a technological stress factor that extends existent ideas about the individual mechanisms of adjusting of immunological answer for pigs

Ключові слова

фізіологія, свині, вища нервова діяльність, автономна нервова система, показники неспецифічного імунітету, технологічний подразник

Бібліографічний опис

Кортико-вегетативна регуляція процесів неспецифічного імунітету в організмі свиней: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / П. В. Карповський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с

Зібрання