Правовідносини у сфері біотехнологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право; 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена комплексному дослідженню правовідносин у сфері біотехнологій, формулюванню на цій основі теоретичних узагальнень і практичних рекомендацій для удосконалення правового забезпечення в даній сфері. Структура роботи побудована шляхом послідовного розгляду теорії правовідносин, історичним передумовам формування законодавства, методології та змісту правовідносин. Окремий розділ займає систематизація правовідносин, розглянуто також особливості реалізації правовідносин, механізму правового регулювання, регулювання інноваційної діяльності, біологічної безпеки та юридичної відповідальності за правопорушення у сфері біотехнологій. Розділ, присвячений розвитку правовідносин, містить теоретичні підходи до структури законодавства, особливостей правового регулювання використання біоресурсів та екології людини і суспільства, міжгалузеві завдання правового регулювання у сфері біотехнологій. У представленій роботі досліджуються теоретичні основи правового регулювання правовідносин у сфері біотехнологій як комплексної інтегрованої спільності правовідносин, що регулюються різними галузями права, серед яких передусім можна виділити екологічне, природоресурсне і адміністративне

Опис

The thesis for the obtaining the degree of doctor of legal sciences at the specialization 12.00.06 – land law; agrarian law; ecological law; nature resources law; 12.00.07 administrative law and procedure; financial law, informatonal law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Dissertation is devoted to complex research of legal relationships in the field of biotechnologies, to formulation on this basis of theoretical generalizations and practical recommendations for the improvement of the legal providing in this sphere. The structure of work is built by successive consideration of theory of legal relationships, to historical pre-conditions of forming of legislation, methodology and maintenance of legal relationships, a separate division is occupied by systematization of legal relationships, the features of realization of legal relationships, mechanism of the legal adjusting, adjusting of innovative activity, biological safety and legal responsibility are considered also for offence in the field of biotechnologies. Division, sanctified to development of legal relationships contains the theoretical going near the structure of legislation, features of the legal adjusting of the use of bioresources and ecology of man and society, inter-branch tasks of the legal adjusting in the field of biotechnology. In the presented work theoretical bases of the legal adjusting of legal relationships are investigated in the field of biotechnologies as complex integrated community of legal relationships, that is regulated by the different fields of law, among that it is first of all possible to distinguish ecological, nature use law and administrative law

Ключові слова

природні ресурси, біотехнології, генно-модифіковані організми, біологічна безпека, оцінка ризику, управління природними ресурсами, правова охорона природи

Бібліографічний опис

Правовідносини у сфері біотехнологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право; 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / О. Ю. Піддубний ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 43 с

Зібрання