Основні шкідники конопель посівних та контроль їх чисельності в східному Поліссі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.10 – ентомологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015 р. Встановлено структуру ентомокомплексу агробіоценозу конопель посівних та визначено трофічну спеціалізацію комах. Уточнено видовий склад домінуючих найбільш шкідливих комах-фітофагів на конопляному полі, досліджено особливості їх біології та динаміки чисельності в умовах інтенсивної технології вирощування.Оцінено стійкість сучасних біотипів конопель посівних проти пошкоджень домінуючими шкідниками. Встановлено ефективність сучасних інсектицидів за допосівної обробки насіння та обприскування посівів культури. Відмічено, що застосування препарату Круїзер 350 FS, 35 % т. к. с. (тіаметоксам, 350 г/л) для обробки насіння у дозі 2,0 л/т було найбільш екологічно орієнтованим і забезпечувало надійний та тривалий контроль чисельності конопляної блішки на рівні, що не перевищував ЕПШ. Визначено економічну ефективність різних способів і схем застосування інсектицидів проти шкідників конопель посівних

Опис

The dissertation for obtaining a scientific degree of candidate of agricultural sciences on speciality 16.00.10 – entomology. – National university of Life and Enviromental Science of Ukraine, Kyiv, 2015. It was established the structure of entomocomplex of hemp agrocoenosis and determined the trophic specialization of insects. It was defined specific composition of dominant most harmful insect-phytopfages on the hemp field and investigated the features of their biology and dynamic of numbers in the conditions of intensive technology of growing. It was estimated the firmness of modern biotopes of hemp against damages by dominant phytophages. It was established efficiency of modern insecticides at the pre – treatment of seeds and spraying of crops. It is noted, that the use of insecticides Cruiser 350 FS, 35 t.к.s. (tiametoksam), 350 g/l for treatment of seed a dose 2,0 l/t was most ecologically oriented and provided reliable and protracted control of numbers of hemp fleas at level that did not exceed ELD. It was determined the economic efficiency of application of insecticides at different methods and charts of their use against the hemp pests

Ключові слова

коноплі посівні, загальний ентомокомплекс, трофічна спеціалізація, ґрунтові шкідники, вертикальна міграція, конопляна блішка, сезонна та багаторічна динаміки чисельності, стійкість сортів

Бібліографічний опис

Основні шкідники конопель посівних та контроль їх чисельності в східному Поліссі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 16.00.10 - ентомологія / В. В. Кабанець ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с

Зібрання