Конкурентоспроможність видів зернових культур сільськогосподарських підприємств України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад і розробці практичних положень щодо підвищення конкурентоспроможності видів зернових культур сільськогосподарських підприємств. Уточнено сутність категорії „міжвидова конкурентоспроможність видів зернових культур”. Виявлено причинно-наслідкові зв’язки трансформаційних змін у конкурентоспроможності зернових культур в Україні, які відбулися з початку ХХ ст. і до нашого часу з урахуванням споживчої вартості видів вітчизняного зерна. Запропоновано алгоритм оцінки альтернативних варіантів підвищення конкурентоспроможності зернових у сільськогосподарських підприємствах. Запропоновано методичні підходи щодо оцінки конкурентоспроможності фуражних зернових культур через землемісткість та енергетичну цінність концентрованих кормів. Обґрунтовано підходи щодо визначення конкурентоспроможності зернових культур при виборі оптимального напряму їх використання шляхом оцінки розміру доданої вартості. Розроблено науково обґрунтовані рекомендації та практичні пропозиції щодо подальшого підвищення конкурентоспроможності видів зернових культур в Україні, які базуються на організаційно-технологічних та інноваційних чинниках у виробництві зернових

Опис

Dissertation for economic sciences candidate's academic degree in accordance with specialty 08.00.04 – economics and management of enterprises (economics of the agriculture and agro-food complex). - National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation is devoted to the study of theoretical, methodological and practical aspects of the improving the competitiveness of types of crops farmers. The essence of the category «interspecific competitive types of crops» has been specified. Causal relationships transformational changes in the twentieth century and early twenty-first century in competitive crops in Ukraine considering the use value types of domestic grain are revealed. There is the algorithm of alternatives to improve the competitiveness of grain farms. There are methodical approaches to assessing the forage crops competitiveness through volume of land and energy value of concentrated feed. The approaches to assess the competitiveness the competitiveness of cereals in choosing the most optimal use directly by comparison the amount of value added have been offered. The method of determining the competitiveness of commercial grain corn on the basis of using of hybrid seeds of various breeding, their properties and water yielding capacity and target use has been proposed and applied. Scientific approaches and practical suggestions to improve the competitiveness of types of grain in Ukraine that based on organizational and technological factors and innovation in cereal production in farms have been proposed

Ключові слова

конкурентоспроможність, сільськогосподарські підприємства, зерно, ринок, ціна, собівартість, рентабельність, прибуток, якість, насіння, додана вартість, землемісткість, енергетична цінність

Бібліографічний опис

Конкурентоспроможність видів зернових культур сільськогосподарських підприємств України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / М. М. Паламарчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання