Адаптивність льону олійного та стабільність його продуктивності в умовах правобережного лісостепу України

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації викладено результати досліджень з питань особливостей росту, розвитку та формування урожаю сортів льону олійного залежно від елементів технології вирощування, а саме сорту, норми висіву та ширини міжрядь. Встановлено особливості процесу формування фотосинтетичного потенціалу посіву, обґрунтовано вплив норм висіву та ширини міжрядь на рівень врожайності та якості насіння. Визначено ступінь пластичності сортів льону олійного. Викладено економічну та біоенергетичну ефективність вирощування льону олійного в залежності від факторів, які досліджували. Визначено оптимальні параметри та закономірність формування елементів структури врожаю льону олійного залежно від технології вирощування: польова схожість, виживаність, кількість коробочок на рослині, кількість насінин в коробочці, кількість насіння з рослини. Встановлено взаємозв’язок між елементами структури врожаю та шляхи регулювання їх параметрів елементами технології. Одержаний та узагальнений матеріал дає змогу рекомендувати до впровадження у виробництво в умовах Правобережного Лісостепу України елементи технології, які забезпечать формування врожайності льону олійного на рівні – 1,6–1,8 т/га

Опис

Thesis for degree candidate of agricultural sciences on specialty 06.01.09 «Plant Growing». National University of Life and Environmental sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. Thesis is devoted to results of research features of growth, development and yield formation of linseed varieties depending on growing technology elements, namely, variety, seeding rate and inter-row spacing. Features of formation photosynthetic potential of sowing are established, effect of seeding rates and interrow spacing on yield level and seed quality is justified. Degree of linseed varieties plasticity was determined. Economic and bioenergetic efficiency of linseed growing is described, depending on factors, which has been investigated. Optimal parameters and pattern of formation of linseed yield structure elements were determined depending on growing technology: field germination, survival rate, number of boxes per plant, number of seeds in a box, number of seeds per plant. Interrelation between the elements of yield structure and ways of regulating their parameters by the elements of technology has been established. According to research results, was established that seeding rate and inter-row spacing most affect on the number of boxes per plant. Plants of variety Lirina produced 10.9–16.0 boxes per plant, depending on studied factors, plants of variety Iceberg – 7.8–14.6 boxes. Such indicators as mass of 1000 seeds and number of seeds in the box had a weak variability under the influence of studied factors. Thus, mass of 1000 seeds varied between 6.44–6.65 g in variety Lirina and 7.31–7.58 g in variety Iceberg, and number of seeds in the box was 6.99–7.31 pieces in variety Lirina and 6.90–8.04 pieces in variety Iceberg. The highest yields of linseed at all seeding rates were obtained with growing with inter-row spacing 25 cm. Reduction and increasing of inter-row spacing within one seeding rate also reduced yield of varieties. The highest yield of variety Liryna was obtained on variant of research with seeding rate 8 millions germinating seeds per hectare and inter-row spacing 25 cm, and of variety Iceberg – with seeding rate 6 millions/ha with inter-row spacing 25 cm. The lowest yields were obtained with seeding rate 4 millions/ha with all variants of inter-row spacing. Thickening of sowings by sowing 8 and 10 millions seeds/ha resulted in decreasing in linseed yield. According to results of share of factors calculation, yield of linseed by 40 % is determined by the factor «Seeding rate», by 17 % – the factor «Weather conditions» and by interaction of factors «Sort» and «Seeding rate», 8 % – by the factor «Row spacing» and 5 % – by factors «Variety» and «Seeding rate». Oil content in linseed seeds is, in a greater extent, determined by genetic characteristics of variety. Seeding rates had a definite influence on its content in the seeds – seeding rate increasing contributed to an increase in its indicator by 0.02–1.0 %. Change in inter-row spacing did not have a significant effect on oil content in linseed seeds. Obtained and generalized material allows to recommend elements of technology for introduction into production in conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine, which will ensure yield formation of linseed at level 1.6–1.8 t/ha

Ключові слова

льон олійний, сорт, норма висіву, ширина міжрядь, урожайність, якість насіння, пластичність, економічна і біоенергетична ефективність вирощування

Бібліографічний опис

Адаптивність льону олійного та стабільність його продуктивності в умовах правобережного лісостепу України: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.01.09 "Рослинництво " / Т.А. Столярчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - К., 2018. - 19 с

Зібрання