Адміністративно-правові відносини у сфері будівництва в умовах децентралізації влади

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративних правовідносин у сфері будівництва в умовах децентралізації влади. Розкрито природу адміністративних правовідносин у будівництві з урахуванням процесів децентралізації влади та принципів публічного адміністрування. Досліджено міжнародний досвід децентралізації влади у сфері будівництва та можливості його застосування в Україні. Проаналізовано суб’єктний склад, юридичні ознаки об’єктів та зміст адміністративних правовідносин, а також розкрито особливості адміністративних послуг у сфері будівництва. Здійснено аналіз адміністративного законодавства, що врегульовує відносини у сфері будівництва з розкриттям окремих періодів та етапів. Здійснено аналіз адміністративних правовідносин у сфері будівництва через характеристику їх структури: суб’єкти, об’єкти та зміст, зокрема, через розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та центральних органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Результатом дослідження адміністративних правовідносин у сфері будівництва в умовах децентралізації влади, що є необхідним кроком з огляду на євроінтеграційний зовнішньополітичний курс держави та міжнародного досвіду децентралізації влади у сфері будівництва, стало формулювання окремих пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання сфери будівництва

Опис

Dissertation for Candidate of Legal Sciences degree, specialty 12.00.07 Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. National University of Life and Environment of Science of Ukraine, Kyiv, 2017. The dissertation is devoted to the complex study of administrative legal relations in the sphere of construction in the conditions of decentralization of power. The nature of administrative legal relations in construction is revealed taking into account the processes of decentralization of power and principles of public administration. International experience was explored of the decentralization of power in the sphere of construction and the possibility of its application in Ukraine. The subject structure, legal features of objects and the content of administrative legal relations was analyzed, as well as features of administrative services in the sphere of construction are revealed. The analysis of the administrative legislation that regulates relations in the sphere of construction with the disclosure of certain periods and stages is carried out. An analysis of administrative legal relations in the sphere of construction through the description of their structure: subjects, objects and content, in particular, due to delimitation of powers of local self-government bodies and central bodies on issues of state architectural and construction control and supervision. The result of the study of administrative legal relations in the sphere of construction in the conditions of decentralization of power, which is a necessary step in view of the Euro integrational foreign policy course of the state, and international experience of decentralization of power in the field of construction, became the formulation of separate proposals for improving administrative and legal regulation of the sphere of construction

Ключові слова

адміністративні правовідносини у сфері будівництва, децентралізація влади, децентралізація публічного управління у сфері будівництва, будівництво, будівництво як управлінська діяльність, адміністративна послуга у сфері будівництва

Бібліографічний опис

Адміністративно-правові відносини у сфері будівництва в умовах децентралізації влади: автореф. дис. ... кандидата юридичних наук: 12.00.07"Адміністративе право і процес; фінансове право; інформаційне право" / В.В. Слончак ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 18 с.

Зібрання