Вплив російської агресії на стан природних ресурсів України

Анотація

У монографії проаналізовано вплив російсько-української війни на стан природних ресурсів таких як: земельні, водні та біологічні. Розкрито наслідки російської агресії у контексті впливу їх на функціонування біоти, продуктивності ґрунтів, скорочення потенціалу продовольства, безпечність та доступність води. Виокремлено основні наслідки від бойових дій для природних ресурсів. Визначено основні екологічні ризики для стану повітря, поверхневих та ґрунтових вод, ґрунтів, утворення відходів. Обґрунтовано причинно-наслідкові зв’язки виникнення ризиків, які можуть стати загрозою для погіршення забезпеченості населення продовольством та безпечною водою, поширення інфекційних захворювань, збіднення біорізноманіття країни. In the monograph, we analyzed the implications of the Russian-Ukrainian war on the state of natural resources such as land, water, and biological resources. We identified the main consequences of the Russian aggression such as the reduction of biodiversity, the loss of soil productivity, the reduction of food potentials, the reduction of safety and availability of water. Also, we revealed the risks for the state of natural resources including land, water, and waste generation. The cause-and-effect relationships of risks are discussed. These relationships can become a threat to the deterioration of the population's supply of food and safe water, the spread of infectious diseases, and the impoverishment of the country's biodiversity.

Опис

Монографію розглянуто та рекомендовано до друку Вченою Радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

російська агресія, природні ресурси, стан природних ресурсів, екологічні ризики, Russian-Ukrainian war, natural resources, Russian aggression, state of natural resources, environmental risks, російська агресія, natürliche Ressourcen, Zustand der natürlichen Ressourcen, Umweltrisiken, Russisch-Ukrainischer Krieg

Бібліографічний опис

Вплив російської агресії на стан природних ресурсів України : монографія / В. П. Строкаль [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2023. - 222 с. - ISBN 978-617-8351-36-6

Зібрання