Продуктивність зерно-просапної ланки плодозмінної сівозміни в Лівобережному Лісостепу України залежно від агротехнічних заходів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 загальне землеробство. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. В умовах недостатнього зволоження Лівобережного Лісостепу України на чорноземах типових глибоких у плодозмінній сівозміні у ланці вико-овес – пшениця озима – буряки цукрові відновлення вмісту гумусу спостерігається при застосуванні 8,3 т/га гною + N29,3P45K36,7, коли його вміст в орному шарі стабілізується на рівні 4,58. Найвища врожайність цукрових буряків у ланці вико-овес – пшениця озима – цукрові буряки спостерігалася при застосуванні 25 т/га гною + N170P120K170 – 46,5 т/га коренеплодів і 7,21 т/га цукру. За ресурсоощадної системи удобрення 25 т/га гною + N48P75K70 врожайність становила 40,8 т/га і 6,49 т/га цукру. Від насичення сівозміни до 70 % зерновими культурами урожайність цукрових буряків зменшилась на 3,9 т/га. У ланці сівозміни з вико-вівсом при застосуванні N40P60K40 під пшеницю озиму і 8,3 т/га гною + N29,3P45K36,7 у ланці сівозміни урожайність зерна становила 3,23 т/га. Від застосування посиленої системи удобрення N60P80K60 під пшеницю озиму і 8,3 т/га гною + N76,7P66,7K76,7 за ланку сівозміни урожайність пшениці досягала 3,70 т/га зерна. Продуктивність ланки вико-овес – пшениця озима – буряки цукрові при застосуванні 8,3 т/га гною + N29,3P45K36,7 становила 7,41 т/га кормових одиниць, 0,55 т/га перетравного протеїну, 1,08 т/га зерна і 2,16 т/га цукру. У ланці з чорним паром – відповідно 6,42, 0,41, 1,24 і 2,01 т/га, тоді як за 70 % насичення ланки зерновими культурами вихід кормових одиниць становив 6,52 т/га, перетравного протеїну – 0,46, зерна – 1,84 та цукру – 1,91 т/га. За використання 8,3 т/га гною + N29,3P45K36,7 у ланці вико-овес – пшениця озима – буряки цукрові вихід енергії підвищився до 93 281 МДж/га, або на 13 850 МДж/га більше від варіанта сівозміни з елементами біологізації, а Кее відповідно становив 3,18.

Опис

Candidate’s thesis for a degree in agricultural sciences. Specialty 06.01.01 General Agriculture. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2016. Under the insufficient moisture conditions of Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine in grain-row crop rotation arranged as vetch+oat (mix) – winter wheat – sugar beet on typical deep chernozem replenishment of humus was observed when applying 8.3 ton/ha manure + N29.3P45 K36.7 with the humus content in the topsoil stabilized at 4.58. The highest root and sugar yield in rotation vetch+oat (mix) – winter wheat – sugar beet was observed when applying 25 t/ha manure + N170P120K170, namely 46.5 t/ha of roots and 7.21 ton/ha of sugar. When applying resource-efficient fertilization system comprising 25 ton/ha of manure + N48P75K70 root yield of 40.8 ton/ha and sugar yield of 6.49 ton/ha was obtained. When increasing share of grain crops in the crop rotation up to 70% sugar beet yield decreased by 3.9 ton/ha. In vetch+oat (mix) course, when applying N40P60K40 under winter wheat and 8.3 ton/ha of manure + N29.3P45K36.7 in the course grain yield made up 3.23 ton/ha. When applying increased rates of fertilizers N60P80K60 under winter wheat and 8.3 ton/ha of manure + N76.7P66.7K76.7 in the course, wheat grain yield reached 3.70 ton/ha. When applying 8.3 ton/ha of manure + N29.3P45K36.7 in the crop rotation vetch+oat (mix) – winter wheat – sugar beet 7.41 ton/ha of fodder units, 0.55 ton/ha of digestible protein, 1.08 ton/ha of grain and 2.16 ton/ha of sugar was obtained; in crop rotation comprising bare fallow 6.42 ton/ha of fodder units, 0.41 ton/ha of digestible protein, 1.24 ton/ha of grains and 2.01 ton/ha of sugar. When increasing share of grain crops in the crop rotation up to 70% yield of fodder units made up 6.52 ton/ha, digestible protein 0.46 ton/ha, grain 1.84 ton/ha and sugar 1.91 ton/ha. When applying 8.3 ton/ha of manure + N29.3P45K36.7 in the vetch+oat (mix), winter wheat, and sugar beet course, energy yield increased to 93.281 MJ/ha that was by 13,850 MJ/ha higher than in crop rotation with biologization elements, with Kee value of 3.18, respectively

Ключові слова

буряки цукрові, продуктивність ланки сівозміни, родючість ґрунту, фітосанітарний стан, поживний режим, економічна та енергетична ефективність

Бібліографічний опис

Продуктивність зерно-просапної ланки плодозмінної сівозміни в Лівобережному Лісостепу України залежно від агротехнічних заходів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.01 - загальне землеробство / В. С. Власенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с.

Зібрання