Формування вродженого імунітету поросят у ранній постнатальний період онтогенезу та його корекція

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено дослідженню процесів формування вродженого імунітету поросят у ранній постнатальний період онтогенезу та його корекції препаратом «Імунолак». Встановлено особливості динаміки морфологічних і біохімічних показників крові, показників клітинної і гуморальної ланок імунітету свиноматок у другій половині поросності та поросят у ранньому постнатальному онтогенезі. Визначено модуляцію імунобіологічних показників молозива свиноматок упродовж перших 36 год лактогенезу за їх корекції. На основі проведених досліджень і отриманих даних визначено, що внутрішньом’язове застосування свиноматкам препарату «Імунолак» у дозі 0,05 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла тварини, тричі з інтервалом 15 діб, починаючи з 60 доби поросності, сприяє збільшенню маси тіла поросят після народження, збереженості упродовж підсисного періоду та підвищенню їх середньодобового приросту

Опис

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of veterinary sciences after specialty 03.00.13 «Human and Animal Physiology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The thesis deals with research of piglets’ innate immunity formation process in the early postnatal period of ontogenesis and its correction by drug «Imunolak». The features of dynamics of morphological and biochemical blood indices and parameters of cell-mediated and humoral immunity of sows in the second half of fertility and piglets in the early postnatal ontogenesis were determined. The modulation of immunobiological parameters of sows’ colostrum during first 36 hours of lactogenesis under its correction was established. Based on conducted research and obtained data it is determined that intramuscular administration of the drug «Imunolak» to the sows in a dose of 0.05 mg of active ingredient per kg of animal’s body weight three times at intervals of 15 days starting from the 60th day of fertility contributes to the increase of piglets’ body weight after birth, preservation during the suckling period and increase their average daily gain

Ключові слова

вроджений імунітет, поросята, ранній постнатальний період онтогенезу, молозиво, препарат «Імунолак», імунокорекція, морфологічні і біохімічні показники крові, клітинний і гуморальний імунітет

Бібліографічний опис

Формування вродженого імунітету поросят у ранній постнатальний період онтогенезу та його корекція: автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / А.В. Кокарєв ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 24 с

Зібрання