Трансформація аграрного сектору економіки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних засад, методологічних підходів та розробленню практичних рекомендацій трансформацій аграрного сектору економіки України в контексті синергетичного підходу. На основі гносеологічних витоків трансформацій та систематизації методичних підходів уточнено сутність трансформацій аграрного сектору. Обґрунтовано синергетичну парадигму трансформацій аграрного сектору. Визначено тенденції трансформацій економічної системи України у напрямі аграрного сектору. Здійснено оцінювання економічної ефективності трансформаційних перетворень аграрного сектору та встановлено їх соціально-екологічні наслідки. Аргументовано можливість розширення ринків експорту сільськогосподарської продукції шляхом спрямування торгівельних потоків у бік висхідних країн. Обґрунтовано пропозиції щодо покращення структурної політики трансформаційних перетворень з метою прискорення трансформаційних процесів та підвищення ефекту. Розроблено проект концепції трансформацій аграрного сектору економіки України з метою підвищення результату трансформаційних перетворень. Сформовано дискрептивну модель трансформацій аграрного сектору, що направлена на досягнення синергетичного ефекту економічного, екологічного та соціального характеру від взаємодії складових аграрного сектору. Визначено обсяг синергетичного ефекту від взаємодії складових моделі трансформацій аграрного сектору та встановлено найбільш впливові фактори розвитку. Розроблено сценарії розвитку аграрного сектору економіки у відповідності з моделлю його трансформацій та визначено синергетичну його форму найбільш ефективною

Опис

Thesis for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.03 Economics and Management of National Economy. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2017. The thesis is devoted to the substantiation of theoretical foundations, methodological approaches and development of practical recommendations for transformations of the agrarian sector of the Ukrainian economy in the context of the synergetic approach. Based on the epistemological sources of transformations and systematization of methodological approaches, the essence of the transformations of the agrarian sector was clarified. The synergetic paradigm of transformations of the agrarian sector is substantiated. The tendencies of transformations of the economic system of Ukraine towards the agrarian sector are determined. The economic efficiency of transformation transformations of the agricultural sector has been assessed and their social and environmental consequences have been determined. The possibility of expanding agricultural export markets by redirecting trade flows to the ascending countries is argued. The proposals for improving the structural policy of transformational transformations with the purpose of accelerating the transformation processes and increasing the effect are substantiated. A draft concept of transformations of the agrarian sector of the Ukrainian economy has been developed with the aim of enhancing the result of transformational transformations. A discrete model of transformations of the agrarian sector has been created, aimed at achieving a synergetic effect of an economic, ecological and social nature, which is formed as a result of the interaction of the components of the agrarian sector. The volume of synergies has been determined and the most influential factors of development have been identified. Scenarios for the development of the agrarian sector of the economy are developed in accordance with the model of its transformations, its synergetic form is defined as the most effective

Ключові слова

трансформація, соціально-економічна система, національна економіка, аграрний сектор, синергетика, трансформаційні зрушення, сільськогосподарське виробництво, експорт, синергетичний ефект

Бібліографічний опис

Трансформація аграрного сектору економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економ. наук: 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / Л. О. Потравка ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 37 с

Зібрання