Ліпіди крові жуйних за спонтанного та експериментального лейкозу великої рогатої худоби та молекулярно-генетична ідентифікація збудника

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. В роботі досліджено ліпіди сироватки крові овець та науково обґрунтовано їх зміни на різних стадіях лейкозного процесу за умов експериментального інфікування вірусом лейкозу великої рогатої худоби. Показано, що для стадії провірусу та стадії утворення антитіл характерним є зменшення вмісту арахідонової жирної кислоти у сироватці крові цих тварин. Встановлено, що за спонтанного інфікування корів вірусом лейкозу великої рогатої худоби і розвитку лейкозного процесу, жирнокислотний склад ліпідів молока та сироватки крові тварин зазнає змін. Підвищується вміст насичених жирних кислот, зростає індекс їх насичення. В молоці корів зменшується вміст усіх мононенасичених і поліненасичених жирних кислот, зростає вміст транс-ізомерів олеїнової і лінолевої кислот та знижується вміст їх цис-ізомерів. Удосконалено двостадійну полімеразну ланцюгову реакцію для виявлення провірусної ДНК вірусу лейкозу великої рогатої худоби за рахунок проведення другої стадії в режимі реального часу. Проведено валідацію та апробацію запропонованої модифікації полімеразної ланцюгової реакції, які свідчить про доцільність її використання для діагностики лейкозної інфекції у тварин. Проведено аналіз нуклеотидної послідовності гену ENV ізолятів вірусу лейкозу великої рогатої худоби, виділених від тварин у різних областях України, та встановлено їх філогенетичний зв’язок із відомими на сьогодні ізолятами збудника

Опис

The dissertation thesis for the degree of candidate of veterinary Sciences on specialty 03.00.04 – biochemistry. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The study scientifically explains changes of the lipids composition in the ovine serum at different stages of leukemia after the experimental infection with bovine leukemia virus. It was detected a decrease of arachidonic acid level at the stage of proviral DNA and at the stage of BLV antibodies detection. After spontaneous infection of the cows with bovine leukemia virus, there was significant changes of the lipids composition in milk and serum of cows and the increase of fatty acids saturation index of saturated. In milk cows, it was registered the decrease of all monounsaturated and polyunsaturated fatty acids levels, and the increase of oleic and linoleic fatty acids trans-isomers levels with a lower content of cis-isomers. It was improved nested polymerase chain reaction for detection of proviral DNA bovine leukemia virus on the ground of the second stage in real time PCR. It was conducted the evaluation of suitability and practical testing of the proposed modification of the polymerase chain reaction, which indicates the efficiency of its use for the diagnostic of leukemia infections in animals. It was analysed of the nucleotide sequences of isolates leukemia virus isolated in different regions of Ukraine, and their phylogenetic relationship of the recognized for today isolates of the pathogen

Ключові слова

велика рогата худоба, вівці, лейкоз, сироватка крові, ліпіди, жирнокислотний спектр, полімеразна ланцюгова реакція, валідація, провірусна ДНК, філогенетичний аналіз

Бібліографічний опис

Ліпіди крові жуйних за спонтанного та експериментального лейкозу великої рогатої худоби та молекулярно-генетична ідентифікація збудника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 03.00.04 - біохімія / Л. М. Іщенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с.

Зібрання