Автоматизоване управління технологічними комплексами з виробництва багатоасортиментної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації розв’язується науково-прикладна проблема підвищення ефективності багатоасортиментного виробництва харчових продуктів із формалізацією та практичним застосування методів та моделей керування складними технологічними об’єктами в умовах зміни режимів роботи, характеристик сировини та функцій оперативного персоналу для забезпечення регламентованих характеристик продуктів. В роботі виокремлено причини неефективного застосування систем керування багатоасортиментними технологічними комплексами. Здійснено синтез гібридних структур та встановлено порядок їх інтеграції у системі керування. Запропоновано методику оптимізації рішень людини-оператора з урахуванням ситуаційного підходу та динаміки когнітивного сприйняття. За допомогою методів математичного програмування розв’язано задачу забезпечення ресурсів керування. Для розв’язання задачі супроводження об’єктів із частковою невизначеністю представлено умови застосування непрямої оцінки стану об’єкта та прогнозування з обмеженим горизонтом. Вдосконалено методику оцінки стійкості для гібридних систем керування з використанням полігональних карт та часткових оцінок функцій Ляпунова, що дозволяє ефективно оцінити стійкість для багатопараметричних режимів динамічних об’єктів із диференційованими характеристиками динаміки каналів керування. Проведено дослідне випробування алгоритмів для процесів керування типовими технологічними комплексами, отримано результати зі зниженням енергетичних витрат та реалізації обмежень за завданням, зменшено час перехідних процесів. Результати роботи підтверджено актами, патентами

Опис

Dissertation for obtaining a scientific degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 05.13.07 Automation of Control Processes. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The dissertation solves a scientific and applied problem of development and practical application of methods and models of complex technological objects control in conditions of changing modes of operation, characteristics of raw materials and functions of operational personnel for to produce the product characteristics that response to reglament and increase the efficiency of multi-assortment production. For multi-assortment technologies, there is a need to create new control methods by based on processes that appropriate of nature of their variability. The method of control optimization criteria constructing for energyeficiency which include the restrictions of its implementation and phase coordinates, which the extreme nature of dependence of energy value has been established, has been substantiated. The synthesis of hybrid structures has been done and the order of their integration in the control system has been established. The method for optimization of human-operator solutions that taking into account the situational approach and the dynamics of cognitive perception, which reduces the number of false solutions during multiassortment production has been proposed. The task of providing control resources for changing the mode of production, which minimizes the losses of warehouse supply and logistics, has been solved by the mathematical programming methods. The conditions for indirect estimation of object state and forecastion that have limition of horizon are presented in order to solve the task of maintenance of objects with partial uncertainty. The method for hybrid control systems stability estimating has been improved, which allows to effectively evaluating the stability for multi-parametric modes of dynamic objects with differentiated characteristics of control channel dynamics. The experimental test of algorithms for the control processes of typical technological complex, the results with a decrease in energy losses and the implementation of restrictions on the task, reducing the time of transient processes has been obtained. The results of work have been confirmed by acts, patents

Ключові слова

автоматизація, технологічні комплекси, багатоасортиментні виробництва, оптимізація, стійкість, максимальна швидкодія, гібридні структури, харчова промисловість

Бібліографічний опис

Автоматизоване управління технологічними комплексами з виробництва багатоасортиментної продукції: автореф. дис. ... доктора тенічних наук 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / В.В. Іващук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 41 с

Зібрання