Забруднення сільськогосподарської та лісової продукції 90Sr в регіонах, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертації представлено результати радіологічного моніторингу вмісту 90Sr у ґрунті на території, що межує із зоною відчуження, а також актуальну інформацію щодо радіоактивного забруднення 90Sr продовольчого зерна та деревини у відповідності до ДР–2006 та ГНПАР–2005 (відповідно) у критичних регіонах Київської та Чернігівської областей. Було визначено питому активність радіонуклідів у ґрунті, зерновій продукції та деревині, вмісту обмінного кальцію у ґрунті та рН ґрунтового розчину, розраховано КН та КП 90Sr для зерна та деревини, отримано залежності вмісту90Sr у продукції від вмісту обмінного кальцію у ґрунті та його кислотності. Також дано оцінку про можливість подальшого використання даної продукції. Крім того, проведено польовий експеримент звивчення ефективності контрзаходів (вапнування та внесення підвищених доз фосфорних добрив)

Опис

Thesis is submitted for the scientific degree of the candidate of biological sciences on specialty 03.00.01 – radiobiology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2015. The results of the radiological monitoring of the 90Sr content in the soil on the territory bordering on the Exclusion Zone are presented in the thesis. Also the up-to-date information on the levels of the radioactive contamination of food grains and firewood by 90Sr and these levels compliance with the PL-2006 and SSSAR-2005, respectively, in the critical areas of Kyiv and Chernihiv regions are presented. The specific activity of radionuclides in the soil, grain and wood products, the content of the exchangeable calcium in the soil and pH of the soil solution were determined, the transfer and accumulation factors of 90Sr to grain and wood were calculated, the dependences of the 90Sr content in the products on the content of the exchangeable calcium in the soil and on its acidity were obtained. Also the possibility of future use of these products was assessed. In addition the field experiment on the research of the effectiveness of countermeasures (liming and increasing the amounts of phosphate fertilizers) was conducted

Ключові слова

Чорнобильська аварія, радіонукліди, питома активність, щільність забруднення ґрунту, паливні частинки, допустимі рівні, радіологічний моніторинг, коефіцієнт переходу, контрзаходи

Бібліографічний опис

Забруднення сільськогосподарської та лісової продукції 90Sr в регіонах, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біологіч. наук: 03.00.01 - радіобіологія / Л. М. Отрешко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 24 с

Зібрання