Каліцивіроз котів: поширення діагностика та лікування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія». Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2018. Дисертацію присвячено вивченню поширення каліцивірусної інфекції котів у місті Києві, особливостям епізоотичного процесу каліцивірозу, імунобіологічним властивостям збудника захворювання, розробленні технології одержання специфічного імуноглобуліну проти каліцивірусу, удосконаленню схеми лікування котів, хворих на каліцивіроз. У дисертації представлено результати проведення епізоотологічного аналізу каліцивірозу котів у м. Києві з 2012 по 2017 рр. Встановлено нозологічний профіль та показано частку каліцивірозу в заразній патології котів м. Києва, що становить 6,2 %. Проте серед хвороб інфекційного респіраторного синдрому у котів частка каліцивірозу становить 26,8 %, що підтверджує провідну роль каліцивірусної інфекції у тварин з ураженням очей (60 %), слизових ротової порожнини та язика (30 %), респіраторних органів (20 %). Підтверджено наявність як гострої (63,2 %), так і хронічної (36,8 %) форм інфекції. Результати досліджень у полімеразній ланцюговій реакції свідчать, що частка хворих котів більша серед невакцинованих котів (29,6 %), а результати, отримані в імуноферментному аналізі, що позитивно реагували саме вакциновані тварини – 74,5 % за рахунок присутності поствакцинальних антитіл. Результати дослідження імуногенних властивостей п’яти ізолятів показали, що ізоляти каліцивірусу не патогенні для лабораторних тварин (мурчаків), однак, проявляють імуногенні властивості на рівні 5,3–6,6 log2, що дозволяє використовувати їх для розроблення діагностичних і лікувальних засобів. Розроблено спосіб одержання антигена каліцивірусу, що включає його очищення, концентрування, інактивацію. Розроблено ефективну схему імунізації кролів для отримання гіперімунної сироватки проти вірусу каліцивірозу котів. Підібрано оптимальну схему лікування котів за каліцивірозу та доведено доцільність використання протикаліцивірусного глобуліну у комплексній терапії, ефективність якої склала 88 %

Опис

Dissertation for a candidate degree in veterinary sciences in specialty 16.00.03 «Veterinary microbiology, epizootology, infectious diseases and immunology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. The dissertation is devoted to the study of the spreading infection of feline calicivirus in the city of Kiev. The peculiarities of the epizootic process and the immunobiological properties of caliciviruses have been established. A method for obtaining a specific immunoglobulin against calicivirus and improving the treatment scheme for cats with calicivirus disease has been developed. The dissertation presents the results of epizootiological monitoring of feline calicivirus in Kyiv from 2012 to 2017. The nosological profile was established and the proportion of calicivirus in the infectious pathology of cats in the city of Kyiv was shown to be 6.2 %. As a result of clinico-epizootiological and virological methods of research a widespread infection was determined (26.8 %) of calicivirus among cats in the city of Kyiv with individual and group maintenance. The presence of both acute and chronic forms of infection has been confirmed. Five isolates of the causative agent of calicivirus from diseased animals have been indicated, their cultural and immunogenic properties have been studied: calicivirus is not pathogenic for laboratory (guinea pigs) animals. It was found that the injecting to laboratory animal’s isolates of feline calicivirus caused them to produce antibodies in the titres of 5.3–6.6 log2. The method of obtaining antigen of calacivirus, which includes its purification, concentration, inactivation is developed. An effective scheme of rabbits’ immunization has been developed to obtain a hyperimmunic serum against feline calicivirus virus. Antigen was injected in combination subcutaneously. Globulin fraction of proteins was isolated by absorbing sulfuric acid ammonia. The fraction of purified immunoglobulins G was obtained. The optimal scheme of treatment of feline calicivirus was developed and the expediency of use against calicivirus globulin in complex therapy was proved, efficiency of which was 88 %

Ключові слова

каліцивіроз, епізоотологічний моніторинг, поширення, вірус, коти, збудник, сироватка, глобулін

Бібліографічний опис

Каліцивіроз котів: поширення діагностика та лікування: автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія" / Т.Г. Козленко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 21 с.

Зібрання