Методика організації індивідуальної роботи зі спеціальних дисциплін майбутніх землевпорядників у ВНЗ I-II рівнів акредитації

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (сільськогосподарські дисципліни) – Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 2015. У дисертації викладено теоретичні засади розробки компетентнісно орієнтованої методики індивідуальної роботи зі студентами спеціальності «Землевпорядкування» у процесі вивчення ними спеціальних дисциплін і здійснено експериментальну перевірку її ефективності. Досліджувану проблему проаналізовано на матеріалах сучасних науково-педагогічних досліджень; обґрунтовано провідні теоретичні підходи до розробки означеної методики – компетентнісний, особистісно-діяльнісний, суб’єкт-суб’єктний. У роботі здійснено педагогічне проектування компетентнісно орієнтованої методики індивідуальної роботи майбутніх землевпорядників у процесі вивчення ними спеціальних дисциплін. З’ясовано місце і роль індивідуальної роботи у комплексі методів навчання спеціальним дисциплінам як категорій педагогіки. Обґрунтовано провідні принципи навчання та їх зв’язок із методикою організації індивідуальної роботи у процесі вивчення спеціальних дисциплін майбутніми землевпорядниками. Експериментальна перевірка компетентнісно орієнтованої методики індивідуальної роботи для майбутніх землевпорядників (у процесі вивчення ними спеціальних дисциплін) засвідчила її ефективність та необхідність упровадження на практиці до навчального процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Опис

Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.02 – the theory and methods of teaching (agricultural disciplines). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis sets out the theoretical foundations of the development of a competency-oriented methods of individual work with students of specialty «Land Management» in the process of their special subjects, and by experimental testing its effectiveness. The studied problem was analyzed in modern scientific and educational research; reasonably major theoretical approaches to the development of the abovementioned methods – competence, personality and activity, subject-centered were proved. Done pedagogical competence-oriented design methodology of future individual land managers in the process of their specific disciplines. The place and role of the individual in the complex methods of teaching special subjects as categories of pedagogy was proved; reasonably leading principles of learning and their relation to the methodology of individual work on the special subjects of future specialists agricultural profile. Experimental test developed in research competence oriented methodology of future individual land managers in the process of their special subjects demonstrated its effectiveness and necessity of putting into practice the educational process in Universities І and II levels of accreditation

Ключові слова

індивідуальна робота, індивідуалізація, спеціальні дисципліни, майбутні землевпорядники

Бібліографічний опис

Методика організації індивідуальної роботи зі спеціальних дисциплін майбутніх землевпорядників у ВНЗ I-II рівнів акредитації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагог. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни) / Л. Ю. Кочеригін ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання