Особливості шлунково-кишкових бактеріозів свиней та розробка засобів їх специфічної профілактики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертація присвячена дослідженням з вивчення найпоширеніших бактеріальних захворювань та видового спектру мікробних асоціацій за змішаного перебігу бактеріозів у свиней. У дисертаційній роботі викладено результати з визначення чутливості ізолятів збудників C. рerfringens і E. coli та основних мікробних асоціацій за їх участю до антибактеріальних препаратів. Відображено результати досліджень з відбору і перевірки штамів C. рerfringens типів А, В, С, Д і E. coli на відповідність основним типовим властивостям, характерним для згаданих збудників та проведено виготовлення експериментального зразка асоційованої вакцини «Вельшиколісан» проти анаеробної дизентерії молодняка, інфекційної ентеротоксемії, набрякової хвороби, колібактеріозу тварин. В дисертаційній роботі представлено результати лабораторного контролю виготовленого дослідного зразка асоційованої вакцини за зовнішнім виглядом вакцинного препарату, рівнем рН, показниками залишкової кількості вільного формальдегіду, відсутністю контамінації живими бактеріями та мікроскопічними грибами. Показано результати досліджень на нетоксичність, нешкідливість вакцинного препарату, антигенну активність та імуногенну ефективність дослідного зразка вакцини. В матеріалах дисертаційної роботи представлено результати доклінічних випробувань експериментального зразка асоційованої вакцини на кролях із клініко-гематологічними обстеженнями щеплених та нещеплених тварин, з визначенням конкуренції антигенів в організмі кролів, щеплених моновакцинами та дослідним зразком асоційованої вакцини «Вельшиколісан» за порівняльними результатами з визначення рівня титрів аглютинінів, специфічних до C. рerfringens типів В і С та E. coli. В дисертації викладено результати експериментальних досліджень, які підтверджують позитивний вплив дослідного зразка вакцинного препарату на клітинні механізми захисту, специфічні та неспецифічні фактори гуморальної ланки імунітету, вивчено економічні показники після застосування експериментального зразка вакцини «Вельшиколісан» в якості профілактичного засобу.

Опис

The thesis is for the degree of candidate of veterinary sciences on specialty 16.00.03 – veterinary microbiology, epizootology, infectious diseases and immunology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is dedicated to researches on the study of the most common bacterial diseases and species spectrum of microbial associations for the mixed bacteriosis in pigs. The thesis represents the results of sensitivity determination of etiologic agents’ C. рerfringens and E. coli isolates and the main microbial associations and its involvement to antibiotics. It shows the results of researches in selection and test of strains C. рerfringens of types A, B, C, D and E. coli as for main typical characteristics that are common to the above mentioned etiologic agents and experimental sample of associated vaccine «Velshikolisan» against anaerobic dysentery in young animals, infectious enterotoxemia, edema disease, colibacillosis of animals was prepared. The thesis represents the results of laboratory control of prepared control sample of associated vaccine in appearance of vaccine, pH level, indicators of residual quantity of free formaldehyde, absence of contamination with living bacteria and micromyces. The results on tests for nontoxicity, safety of vaccine, antigenic activity and immunogenic efficacy of control sample of vaccine are shown. The materials of the thesis represent the results of preclinical studies on control sample of associated vaccine on rabbits with clinical hematologic studies of vaccinated and unvaccinated animals, with determination of antigens competition in organism of rabbits, vaccinated with monovalent vaccines and control sample of associated vaccine «Velshikolisan» according to comparative results with determination of the level of agglutinin titers typical of C. рerfringens types В and С and E. coli. The thesis includes the results on experimental studies which confirm positive effect of control vaccine sample on cellular defense mechanism, specific and non-specific factors of a humoral component of immune system; studied economic indicators for the use of control vaccine sample «Velshikolisan» as a means of specific prevention.

Ключові слова

бактеріози, свині, змішані інфекції, асоційована вакцина, C. рerfringens, E. coli, анаеробна дизентерія молодняка, інфекційна ентеротоксемія, набрякова хвороба, колібактеріоз

Бібліографічний опис

Особливості шлунково-кишкових бактеріозів свиней та розробка засобів їх специфічної профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія / Т. М. Уховська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 25 с.

Зібрання