Моніторинг і прогноз розвитку американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury) та західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgivera virgivera Le Conte) в західному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.10 – ентомологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Удосконалено методи моніторингу американського білого метелика (Hyphantria сunea Drury) і західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera Le Сonte). Для американського білого метелика першочерговий моніторинг доцільно проводити в червні під час появи масового розмноження гусениці третього-п’ятого віків. Через 5–7 діб необхідно проводити повторний моніторинг. За таких умов показник виявлення гусениць у приватних господарствах сягає 80 %. Розпочинати моніторинг виявлення гнізд шкідника другого покоління важливо проводити з кінця липня до початку серпня. Повторне обстеження проводиться через 5–7 діб після попереднього. Моніторинг кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera Le Сonte) необхідно проводити за допомогою феромонних пасток за загальноприйнятими методиками. Контроль сезонного льоту імаго доцільно розпочинати візуальним оглядом кукурудзи з фази початок цвітіння, а чисельність личинок із оцінкою їх впливу на фізіологічний стан культурних рослин визначати за загальноприйнятими методиками, які уточнено розробленими рекомендаціями

Опис

Thesis for a degree in agricultural sciences, specialty 16.00.10 – entomology. – National Agriculture University of Ukraine, Kyiv, 2016. Improved methods of monitoring American white butterfly (Hyphantria сunea Drury) and western corn beetle (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte). For the American white butterfly monitoring appropriate to the primary in June, while the emergence of mass breeding caterpillars third and fifth centuries. After 5–7 days to conduct a second monitoring. Under these conditions, the detection rate of the caterpillars in private households is 80 %. Start monitoring nests pest detection is important to the second generation in late July to early August. Re-examination is carried out in 5–7 days after the previous one. Monitoring corn beetle (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) should be carried out using pheromone traps by conventional methods. Control seasonal adult fly is advisable to start visual inspection of the corn phase before flowering, and the number of larvae assessment of their impact on the physiological condition of crops determined by conventional methods specified by us recommendations

Ключові слова

американський білий метелик, західний кукурудзяний жук, моніторинг, прогноз поширення, карантин рослин, картографування

Бібліографічний опис

Моніторинг і прогноз розвитку американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury) та західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgivera virgivera Le Conte) в західному Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 16.00.10 - ентомологія / Р. О. Кордулян ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 22 с

Зібрання