Клініко-експериментальне обгрунтування порушень сперматогенезу в імпортованих в Україну бугаїв-плідників

Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.07 «Ветеринарне акушерство». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017. Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню етіології порушень сперматогенезу в імпортованих в Україну бугаїв-плідників та розробленню способів і засобів його стимулювання. Вперше за результатами андрологічної диспансеризації представлено комплексну оцінку імпортованих в Україну бугаїв-плідників, діагностовано окремі форми неплідності, запропоновано засоби і способи їх профілактики та лікування, підвищення кількості і якості отримуваної від них спермопродукції. Експериментально, за допомогою приладу власної конструкції, обґрунтовано доцільність виконання біопсії сім’яників бугаїв-плідників і отримано біоптат, придатний для визначення та оцінки стану сперматогенезу, сперматогенних клітин і епітелію та інтерстиційної тканини шляхом виготовлення препаратів-відбитків, гістологічного дослідження паренхіми. Установлено ефективність 10-денного курсу опромінення усієї площі сім’яників некогерентним поляризованим світлом за допомогою лампи «Біоптрон Компакт ІІІ» з відстані 10 см при експозиції 6 хв; підшкірного введення комплексного тканинного препарату, виготовленого з тканин печінки, селезінки і сім’яників (10:2:1), у дозі 8 мл на 100 кг живої маси триразово з інтервалом 7 днів; згодовування бугаям-плідникам у складі раціону полімінеральної кормової добавки «Мінероліт» у кількості 100 г на добу на тварину як засобів стимулювання сперматогенезу бугаїв-плідників, що проявляється підвищенням, порівняно з часом до їх застосування, якості сперми за активністю руху, концентрацією та загальною кількістю сперміїв в еякуляті

Опис

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of veterinary sciences 16.00.07 Veterinary Obstetrics. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. Dissertational work is devoted to the substantiation etiology of disorders in spermatogenesis imported to Ukraine bull-sires and develop ways and means of stimulating it. For the first time the results of clinical examination Andrologic presents a comprehensive assessment of imports to Ukraine bull-sires, diagnosed with some form of infertility proposed ways and means of prevention and treatment, increasing the quantity and quality of semen received from them. Experimentally using the device of his own design is argumented the expediency of biopsy testes of bulls-sires and received biopsy fit for the definition and assessment of spermiogenesis, spermatogenic cells and epithelial and interstitial tissue by making contact preparation histological examination of the parenchyma. Established the effectiveness of feeding bull-sires 10-day course of radiation across space testes incoherent polarized light using lamp «Bioproton Compact III» from a distance of 10 cm with an exposure 6 minutes as incentives spermiogenesis bull-sires; subcutaneous administration of complex tissue preparations from tissues of liver, spleen and testes (10:2:1) at a dose of 8 ml per 100 kg on body weight three times at intervals of 7 days; in the composition of the diet polymineral feed additive «Minerolit» in the amount of 100 grams per day per head, shown an increase compared with the time of their application, sperm quality the activity of movement, concentration and the total number of sperm in the ejaculate

Ключові слова

бугаї-плідники, морфологічні, біохімічні показники крові, еякулят, сперматогенез, неплідність, сім’яник, придаток, біоптат

Бібліографічний опис

Клініко-експериментальне обгрунтування порушень сперматогенезу в імпортованих в Україну бугаїв-плідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.07 "Ветеринарне акушерство" / Л. Г. Євтух ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с.

Зібрання