Біопродуктивність лісів Лісостепової Придніпровської височини в умовах техногенного навантаження на довкілля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційна робота присвячена вивченню біопродуктивності лісів Лісостепової Придніпровської височини в умовах техногенного навантаження на довкілля. Проведено системний ретроспективний аналіз динаміки таксаційних показників насаджень головних лісотвірних порід у межах Державного підприємства «Білоцерківське лісове господарство», комунальних підприємств сільського господарства, Білоцерківського НАУ, Бучанського лісництва Державного підприємства «Ржищівський військовий лісгосп» та дендропарку «Олександрія». Адаптована та реалізована методика розрахунку біопродуктивності деревостанів головних лісотвірних видів Лісостепової Придніпровської височини за компонентами фітомаси та депонованого у ній вуглецю, яка полягала у встановленні їх багатофакторних залежностей від основних таксаційних ознак насаджень, які вказуються в даних Державного лісового кадастру. Як залежну змінну при моделюванні динаміки фітомаси деревостану від таксаційних показників використовували конверсійні коефіцієнти (RV), тобто відношення маси фракції фітомаси (Мfr) до запасу стовбура в корі (М). За результатами регресійного аналізу встановлено, що на динаміку коефіцієнтів RV найістотніше поряд з іншими таксаційними показниками впливають вік, відносна повнота та клас бонітету насаджень. Для практичного використання в системі лісового моніторингу для оцінки фітомаси деревостанів основних лісотвірних порід Лісостепової Придніпровської височини запропоновано: конверсійні коефіцієнти відношення компонентів фітомаси насаджень до їх запасу в корі; динаміка депонованого вуглецю головними лісотвірними породами регіону дослідження; киснепродукуюча здатність деревостанів головних лісотвірних порід в регіоні досліджень; обсяги поглинання викидів техногенного вуглецю

Опис

Thesis for Ph.D. level on agricultural sciences, specialty 06.03.02 – forest inventory and forest measurement. − National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to the study of bioproductivity of Forest-steppe Dnieper Upland forests in terms of environmental impact. A retrospective analysis of the system dynamics mensuration performance forest main species within the State Enterprise «Belotserkovskyi forestry enterprise», utilities agriculture Bilotserkivskyi NAU, Bucha forestry State Enterprise «Rzhyshchiv military forestry» and the dendrological park «Alexandria». Adapted and implemented method of calculating biological productivity stands forest main species types of Forest-steppe Dnieper Upland components for biomass and carbon deposited init, which consisted in the establishment of multi-dependency of the main features forest mansuration spaces that appear in the data of the State Forest Cadastre. As the dependent variable in modeling the dynamics of biomass stand forest mansuration indicators used conversion factors (Rv), ie the ratio of the mass fraction of biomass (Mfr) to reserve a barrel cortex (M). The results of regression analysis revealed that the dynamics of the most significant factors Rv along with other indicators forest mansuration influenced by age, the relative completeness growth class and class space. For practical use in monitoring forest biomass for evaluation stands of forest main species Forest-steppe Dnieper Upland species offered: the conversion ratio of the components of biomass plantations for their stock in the bark; deposited carbon dynamics of the forest main species area of research; oxygen-production capacity stands of forest main species in the area of research; volume absorption of emissions of anthropogenic carbon

Ключові слова

біопродуктивність, компоненти фітомаси, лісотвірні породи, щільність, депонування, вуглець, моделювання, конверсійні коефіцієнти, динаміка

Бібліографічний опис

Біопродуктивність лісів Лісостепової Придніпровської височини в умовах техногенного навантаження на довкілля: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.02 - лісовпорядкування та лісова таксація / С. С. Ковалевський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с

Зібрання