Радіоекологічна небезпека та додаткове дозове навантаження на населення від хвостосховищ Придніпровського хімічного заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія. – Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, 2015. Дисертація є оригінальним дослідженням різних факторів радіоекологічного впливу хвостосховищ Придніпровського хімічного заводу, яке проводилося на території м. Дніпродзержинськ та його околиць. На основі лабораторних досліджень оцінено міграційну здатність важких природних радіонуклідів та металів у тілі хвостосховищ, а також пероральне дозове навантаження на населення, яке проживає неподалік від хвостосховищ. Результати оцінювання вмісту рухомих форм металів та важких природних радіонуклідів у хвостосховищах показали, що вони є потенційними джерелами потужного та довготривалого забруднення ґрунтових вод та супутніх річок. Пероральне надходження важких природних радіонуклідів для дорослого населення становить, Бк/рік: 210Pb – 38.8, 210Ро – 30.6, 226Ra – 47.3, 232Th –9.7, 238U – 713.4, що не перевищує нормативи, встановлені НРБУ-97/Д-2000. Доза опромінення від важких природних радіонуклідів від перорального надходження вищевказаної групи населення становить 0.03 мЗв/рік, (норматив НРБУ-97/Д-2000 – 0.12 мЗв/рік), що є безпечним. Обрахунок прогнозних рівнів забруднення сільськогосподарської продукції та дозового навантаження на населення за умов руйнування хвостосховища «Сухачівське» показав, що воно є непридатним для ведення сільського господарства

Опис

Thesis is submitted for the scientific degree of candidate of biological sciences, specialty 03.00.01 – radiobiology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Thesis is an original study of the various factors of radioecological influence from the tailings of Pridneprovsky Chemical Plant, which has been held in the Dniprodzerzhynsk city and its nearby settlements. During the laboratory studies parameters of the migration ability of naturally occurring radioactive materials and metals in tailings were evaluated. Also the radiation dose for the population from the ingestion of naturally occurring radioactive materials was calculated. The evaluation of the content of mobile forms of metals and naturally occurring radioactive materials in the tailings has shown that tailings are the potential sources of the intense and prolonged pollution of groundwater and local rivers. The ingestion of naturally occurring radioactive materials for adult population is: 210Pb – 38.8, 210Ро – 30.6, 226Ra – 47.3, 232Th – 59.7, 238U – 713.4 Bq/year, that is lower, than Norms of Radioactive Safety of Ukraine. The effective dose from the ingestion of naturally occurring radioactive materials is 0.03 mSv/year, which is safe because it is less than levels provided by the Norms of Radioactive Safety of Ukraine (0.12 mSv/year) and the average effective dose in Ukraine – 0.1 mSv/year. The calculation of the predictive contamination levels for the agricultural production and the radiation dose for the population in the conditions of the destruction of the «Sukhachevskoye» tailing showed that the last was unacceptable for agriculture

Ключові слова

важкі природні радіонукліди, важкі метали, рухомі форми, пероральне надходження, ефективні дози опромінення, хвостосховища, Придніпровський хімічний завод

Бібліографічний опис

Радіоекологічна небезпека та додаткове дозове навантаження на населення від хвостосховищ Придніпровського хімічного заводу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандадата біологіч. наук: 03.00.01 - радіобіологія / В. К. Кириченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання