Обліково-аналітичне забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних, методичних і прикладних рекомендацій щодо формування та впровадження обліково-аналітичного забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств. Основна необхідність формування нової теоретичної та методичної бази для відображення в обліку і врахування в аналізі та управлінні природних ресурсів та управління викликана переходом на екологічно безпечне виробництво, що значно зменшить антропогенне навантаження на навколишнє середовище, сприятиме нарощуванню асиміляційних можливостей відтворення, підвищить якість сільськогосподарської продукції. У дисертаційній роботі на підставі теоретичних і прикладних досліджень проаналізовано стан, використання та відтворення природно-ресурсного потенціалу й обґрунтовано створення екологічного та стратегічного обліку як складових системи інформаційного забезпечення управління екологічними параметрами діяльності підприємств

Опис

Thesis for the Candidate Degree in Economic Sciences. Specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Audit (by economic activity). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Thesis is devoted to development of theoretical, methodological and applied recommendations about formation and implementation of accounting and analytical management – related support of natural and resource capacity of agricultural enterprises General development of new theoretical and methodological support in accounting and management of natural resources linked to transition to ecologically safe production. It significantly reduces human impact on the environment, contributes to escalating assimilation playback capabilities and improves the quality of agricultural products. Given thesis on the basis of theoretical and applied research deals with use and reproduction of natural resources. It is grounded creating of environmental and strategic account as components of information system management of environmental parameters activity

Ключові слова

природно-ресурсний потенціал, природні ресурси, обліково-аналітичне забезпечення, асиміляційні можливості відтворення, сільсько-господарські підприємства, екологічний облік, персоніфікація, обліково-аналітичний сервіс, стратегічний облік, екологобезпечне виробництво

Бібліографічний опис

Обліково-аналітичне забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Л. Р. Воляк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 25 с

Зібрання