Хвороби коренів і прикореневої частини стебла пшениці озимої та обгрунтування заходів захисту від них в умовах Полісся України

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі представлено результати дослідження з вивчення поширення та розвитку шести типів кореневих гнилей – церкоспорельозної, ризоктоніозної прикореневих гнилей; офіобольозної, фузаріозної, гельмінтоспоріозної та питіозної кореневих гнилей в умовах Полісся України. Виявлено присутність на кореневій системі пшениці озимої п’яти видів Pythium – P. sylvaticum, P. irregulare, P. graminicola, P. ultimum і P. debaryanum. При цьому домінантними виявилися види P. sylvaticum, P. irregulare та P. graminicola. Найпатогеннішими виявилися види P. іrregulare та P. graminicola. Вивчено стійкість сортів вітчизняної селекції пшениці озимої до питіозної, фузаріозної та офіобольозної кореневих гнилей з використанням методів штучного зараження рослин у лабораторних та польових умовах. Поділено сорти пшениці озимої за групами толерантності до офіобольозу. Досліджено вплив строків сівби пшениці озимої на ураженість церкоспорельозом в умовах Полісся України. З’ясовано, що оптимальним строком сівби є 10–20 вересня. Встановлено, що для передпосівного протруєння насіння в умовах Полісся України оптимальним є співвідношення протруйника Ламардор 400 FS, TH і регулятора росту Гумісол, р з нормами витрати, відповідно, 0,15 і 12 л/т

Опис

Thesis for the scientific degree of Candidate of science in agricultural. The specialty 06.01.11 – phytopathology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis presents results of a study on the distribution and development of six types of root rot: eyespot, sharp eyespot, take-all, fusarium root rot, common root rot, pythium root rot in Ukrainian Polissya. The presence of five species of Pythium – P. sylvaticum, P. irregulare, P. graminicola, P. ultimumand, P. debaryanum on winter wheat root system was identified. P. sylvaticum, P. irregulare and P. graminicola were the most dominant species, whereas P. irregulare and P. graminicola were the most pathogenic. The resistance of domestic breeding varieties of winter wheat to pythium root rot, fusarium root rot and take-all was studied using methods of artificial inoculation of plants in laboratory and field conditions. The varieties were divided into groups according to their tolerance to take-all. The effect of sowing terms of winter wheat on eyespot severity in Ukrainian Polissya was investigated. It was found that the optimum sowing time is 10-20 September. It was established that the using of fungicide Lamardor, 400FS,TH in mixture with plant-growth regulator Gumisol for pre-sowing seed treatment is optimal in consumption rates, accordingly, 0,15 and 12 l/t.

Ключові слова

пшениця озима, офіобольоз, ризоктоніоз, церкоспорельоз, Fusarium spp, Pythium spр, B. sorokiniana , стійкість сортів, строки сівби, фунгіциди

Бібліографічний опис

Хвороби коренів і прикореневої частини стебла пшениці озимої та обгрунтування заходів захисту від них в умовах Полісся України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.11 - фітопатологія / Н. В. Грицюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання