Крустацеози коропових риб: поширення, діагностика та лікувально-профілактичні заходи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.11 «Паразитологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації встановлено сучасне поширення крустацеозів коропових риб у рибницьких господарствах, вивчено методи діагностики крустацеозів коропових риб, апробовано та запропоновано препарати «Жавель-Клейд» і «Діамант» для проведення лікувальної обробки риби, ураженої збудниками крустацеозів, з’ясовано вплив досліджуваних препаратів на мікробіоценоз, кров, органи і тканини коропових риб. Дано порівняльну оцінку дії протипаразитарних препаратів за різних гідрохімічних умов. Визначено економічну ефективність застосування препаратів «Жавель-Клейд» і «Діамант». При дослідженні поширення крустацеозів виявлено, що частіше ураження риби мало форму асоційованої інвазії. При проведенні токсикологічних досліджень на лабораторних об’єктах встановлено смертельні концентрації препаратів «Жавель-Клейд» та «Діамант», а також терапевтичні концентрації даних препаратів для коропових риб. При дослідженні риби, ураженої збудниками крустацеозів, після обробки препаратами не виявлено будь-яких патологічних змін у будові тканинних і клітинних структур. Разом із тим, короткочасна дія досліджених препаратів стимулює появу певних морфоструктурних змін. У рекомендованих для лікувально-профілактичної обробки концентраціях, обрані для дослідження препарати не чинять негативної дії на систему крові риби. Встановлено що обробка препаратами викликає часткову загибель мікроорганізмів на поверхні тіла риби, зябрах та внутрішніх органах

Опис

Dissertation for obtaining scientific degree Candidate of Veterinary Sciences in the specialty 16.00.11 «Parasitology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. In the dissertation spreading of carp fish Crustacean diseases is established, diagnostic methods for carp fish Crustacean diseases are analyzed, Diamant, JavelClade medicines are suggested for medical treatment of fishes harmed by Crustaceans, effect of medicines on carp fish microbiocoenosis, blood, organs and tissues is studied. Research results on efficiency of Javel-Clade and Diamant medicines use in the different hydrochemical conditions are presented. Economic effectiveness of the use of Diamant and Javel-Clade medicines is established. During the examining of spreading of carp fish Crustacean diseases it was found that more frequently lesion had a character of the mixed invasion. Lethal and therapeutic concentrations for Diamant and Javel-Clade medicines were established during toxicological examination on laboratory objects. During examination of fishes, harmed by Crustaceans, after treatment, no pathological changes in tissue structure and structure of fish’s organ cells were detected. At the same time, short-term effect of the medicines studied stimulates specific changes of morphostructure. Recommended concentrations of these medicines don’t cause sudden qualitative and quantitative changes in blood. Since medicines for fish, treatment causes partial loss of microbes on fish body surface, gills and interns

Ключові слова

крустацеози, аргульоз, аргулюс, «Діамант», ергазильоз, ергазилюс, «Жавель-Клейд», лернеоз, лернея, синергазильоз, синергазилюс

Бібліографічний опис

Крустацеози коропових риб: поширення, діагностика та лікувально-профілактичні заходи: автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук 16.00.11 "Паразитологія" / О.Б. Олійник ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 26 с

Зібрання