Витрати і собівартість продукції в сільськогосподарських підприємствах України та їх формування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертаційній роботі поглиблено теоретико-методологічні засади формування витрат та собівартості в сільськогосподарських підприємствах України. Запропоновано підхід щодо комплексного врахування впливу факторів на формування витрат й собівартості сільськогосподарської продукції в умовах становлення та розвитку ринкових відносин. Визначено вплив змін у нормативній грошовій оцінці землі та системі оподаткування сільськогосподарських підприємств України, зонального та внутрізонального аспекту на формування витрат і собівартості продукції, їх структурних трансформації у період становлення й розвитку ринкових відносин. Розроблено підхід щодо формування витрат виробництва сільсько-господарської продукції з урахуванням оцінки основних засобів за справедливою вартістю, підхід до поопераційного контролю фактичних витрат та своєчасного корегування на відповідному етапі виробництва з урахуванням об’єктивних змін в технології та ринкової ситуації, пропозиції щодо оптимізації трансакційних витрат і забезпечення об’єктивного відображення виробничих витрат в умовах інфляційно-девальваційних процесів

Опис

The dissertation is to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.04 – economics and management of enterprises (according to the types of economic activity). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The dissertation depths theoretical and methodological bases and developing the practical provisions for the formation of expenses and the cost of the agricultural enterprises of Ukraine. The thesis contains an integrated approach to the account of influence on the formation of expenses and the cost of agricultural products in the context of the establishment and development of market relations. The effect of changes in the normative monetary assessment of land and tax system agricultural enterprises in Ukraine, zonal and endozonal aspect of the formation expenses and production costs, their structural transformation during the formation and development of market relations have been established. The approach on formation costs of agricultural production based on an assessment of fixed assets at fair value, the approach of control actual costs of distributed on operations and timely correction at the appropriate stage production based on objective changes in technology and market situation, proposals to optimize transaction costs and providing an objective display production in terms of cost-inflation-depreciation processes have been justified

Ключові слова

витрати, собівартість, ціна, прибуток, інфляційно-девальваційні процеси, рівень рентабельності, нормативна грошова оцінка землі, орендна плата, амортизація, трансакційні витрати

Бібліографічний опис

Витрати і собівартість продукції в сільськогосподарських підприємствах України та їх формування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В. Д. Цап ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с

Зібрання