Правове забезпечення адміністративних послуг у митній сфері

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертація містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних із дослідженням сутності, змісту та підстав адміністративно-правового забезпечення адміністративних послуг органами державної влади в митній сфері. У дисертації проведено аналіз загальнотеоретичних проблем адміністративно-правового забезпечення адміністративних послуг органами державної влади в митній сфері, правової суть понять «публічні послуги», «публічно-сервісна діяльність», «адміністративні послуги», «адміністративні послуги в митній сфері» і т. д. Проаналізовано досвід нормативно-правового регулювання адміністративних послуг в митній сфері в таких країнах як США, Канада, ФРН, Франція, Великобританія, Сінгапур та ін. Встановлено, що використання досвіду законодавчого регулювання відносин у сфері надання адміністративних послуг вищезазначених країн допоможе при подальшому розробленні та удосконаленні вітчизняної правової бази, дозволить уникнути повторення низки помилок у сфері державного управління. У процесі дослідження наявної нормативно-правової бази, даних статистики і практики реалізації адміністративних послуг органами державної влади в митній сфері зроблено висновок про наявність низки прогалин, колізій та інших недоліків у правовому регулюванні порядку надання адміністративних послуг. У зв’язку з цим запропоновано конкретні заходи щодо вдосконалення нормативної бази забезпечення надання адміністративних послуг органами державної влади в митній сфері

Опис

The Dissertation on competition of a Scientific degree of Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.07 Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis contains the complex of theoretical and practical issues related to the study of the nature, content and grounds of administrative-legal regulation of relations in the sphere of rendering administrative services by public authorities in the field of customs. On the basis of the current legislation defines the concept, purpose, objectives and principles of administrative-legal regulation of relations in the sphere of rendering administrative services by public authorities in the field of customs. In the thesis the analysis of the theoretical problems of Administrative-Legal regulation of relations in the sphere of rendering Administrative services by Public Authorities in the customs sphere, analyzes the legal essence of the concepts of «Public services», «Public service activities», «Administrative services», «Administrative services in the field of customs» etc. Given the Democratization of the Ukrainian society and the European direction of development, attention is focused on the need for the development and implementation of new model of relations «man – state», which primarily should affect the guarantees comfortable receipt by a person of quality, timely administrative services in the field of customs. This will speed up the process of formation of civil society, return the trust to the state authorities in the field of customs, the customs will make companies more attractive to potential clients, citizens, aliens and increase the flow of funds in the state budget of Ukraine

Ключові слова

публічно-сервісна діяльність, митні відносини, адміністративні послуги, адміністративно-правове регулювання, адміністративні послуги в митній сфері

Бібліографічний опис

Правове забезпечення адміністративних послуг у митній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / О. О. Гапонюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 19 с

Зібрання