Біолого-екологічні особливості Polymyxa betae K. - переносника збудника ризоманії буряків та обгрунтування заходів обмеження його розвитку в умовах західного Лісостепу України

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Вивчено поширення та розвиток гриба P. betaebetae betaebetae K. на рослинах цукрових буряків у західному Лісостепу України. Розроблено метод відбору рослинного матеріалу на виявлення ризоманії та визначення заселення бічних коренів буряків грибом P. betaebetae betaebetae K. , адаптований до специфіки культивування культури, та метод обстеження вантажів на бурякоприймальних пунктах. Вперше в Україні вивчено шкідливість гриба P. betaebetae betaebetae K. на ранніх стадіях розвитку рослин буряку, що може спричиняти 28 % загибелі рослин. Досліджено вплив умов зовнішнього середовища на розвиток гриба P betae K. у західному Лісостепу України. Визначено сезонну характеристику коливання чисельності плазмодіїв та цистосорусів гриба за вегетаційний період буряків. Вперше розроблено метод створення штучного інфекційного фону гриба P. betae K. у лабораторних умовах. Визначено стійкість низки сортів та гібридів цукрових і кормових буряків проти заселення патогеном. Вивчено вплив агротехнічних заходів та біологічних способів захисту на розвиток гриба P. betae K. Експериментально доведено, що вирощування різних сільськогосподарських культур впливає на накопичення в ґрунті гриба P. betae К. Застосування азотних добрив у формі аміачної селітри та проведення дворазового розпушування ґрунту в міжряддях на початку вегетації буряків забезпечує зниження ураження кореневих волосків грибом P. betae К., а також забезпечує зростання урожайності, цукристості цукрових буряків та отримання цукру

Опис

Dissertation for receiving the scientific degree the candidate degree of agricultural sciences Speciality 06.01.11 – phytopathology – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016 The funguses’ P. betae К. propagation and development of sugar beets in Western Ukraininan Forest-Steppe has been investigated. The new method was devolped for the plant material selection on determination rhyzomania and defining of the beet’s acleventive roots by fungal P. betae К., adopted to the specific of crops cultivation and the cargo’s inspection method at the beet receiving station. For the first time in Ukraine, the fungal hazard P. betae К. at early stages of beet’s plant developing, which may cause 28 % of the plant’s death was studied. It was investigated the outdoor environment effect on the fungal P. betae К. in the conditions of Western Ukrainian Forest-Steppe. The season characteristics plasmodium’s and cistoruses quantity was defined. At first the new method for the artificial infection background for P. betae K. in laboratory conditions was developed The resistance of some breeds and hybrids of sugar and fodder beets for their pathogen colonization was determined. The ininfluence agrotechnical measures and biological protective technology for the fungal P. betae К. development was studied. Experimentally proved for the growing of different agricultural crops effects on the fungal P. betae К. soil accumulation. The nitrogen fertilizers are used in the form of ammonium nitrate. The double soil builder is used in space between rows at the start of beet’s vegetation. These operations are allowed to decrease the root hairs infectious by the fungal P. betae К. It also gives the yield increase and sugareness for sugar beets and then getting the sugar

Ключові слова

гриб Polymyxa betae K., плазмодії, цистосоруси, кореневі волоски буряків, шкідливість, заходи захисту

Бібліографічний опис

Біолого-екологічні особливості Polymyxa betae K. - переносника збудника ризоманії буряків та обгрунтування заходів обмеження його розвитку в умовах західного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.11 - фітопатологія / М. П. Соломійчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 26 с

Зібрання