Біотехнологічні аспекти діагностики і патогенезу збудників бактеріальних хвороб томата (Lycopersicon esculentum Mill.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертація присвячена вивченню бактеріальних хвороб, розробці швидких і надійних біотехнологічних методів діагностики патогенів, скринінгу захисного потенціалу рослин томата. Встановлено доцільність використання фітотоксичних метаболітів C. michiganensis subsp. michiganensis, P. syringae pv. tomato і X. vesicatoria для відбору генотипів томата з підвищеною стійкістю в умовах in vitro. Запропоновано біотехнологічну схему відбору генотипів рослин томата з підвищеною стійкістю до кількох збудників бактеріальних хвороб.Показано кореляцію підвищення стійкості томата сорту Самсон при дії фітотоксичних метаболітів в умовах in vitro та in planta. Окреслено динаміку розвитку бактеріальної крапчатості в клітинах плодів рослин томата з підвищеною стійкістю до P. syringae pv. tomato. Вперше показано доцільність використання праймерів СММ5/СММ6, Р1/Р2 та RST2/RST3 для діагностики та ідентифікації збудників бактеріального раку, бактеріальної крапчатості та бактеріальної плямистості в Україні методом ПЛР. Матеріали дисертації доцільно впроваджувати в господарствах та дослідницьких лабораторіях з метою використання здорового посадкового матеріалу, перевірки стійкості сортів для їх вирощування, своєчасної ідентифікації збудників бактеріальних хвороб і розробки профілактичних заходів з обмеження інфекції, засобів боротьби й недопущення спалаху епіфітотій бактеріальної крапчастості та плямистості

Опис

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of agricultural sciences from speciality 03.00.20 – biotechnology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015 Dissertation work is dedicate to research bacterial diseases, the development of rapid and reliable diagnosis of pathogens biotechnological methods, screening potential protective tomato plants. Established the feasibility of using phytotoxic metabolites of C. michiganensis subsp. michiganensis, P. syringae pv. tomato and X. vesicatoria for selecting genotypes with increased resistance of tomato in conditions in vitro. The proposed biotechnology scheme selection genotypes of tomato plants with enhanced resistance to several bacterial diseases. Shown correlation improve the stability of tomato varieties Samson phytotoxic metabolites by the action in terms of in vitro and in planta. Outlined dynamics of bacterial speck in fruit tomato plants with enhanced resistance to P. syringae pv. tomato. For the first time demonstrated the feasibility of using primers CMM5/CMM6, P1/P2 and RST2/RST3 for the diagnosis and identification of bacterial canker, bacterial spot and bacterial speck of tomato in Ukraine PCR

Ключові слова

рослини томата, бактеріальні хвороби рослин томата, калюс, фітотоксини, стійкість, гістохімічний бар’єр, ідентифікація

Бібліографічний опис

Біотехнологічні аспекти діагностики і патогенезу збудників бактеріальних хвороб томата (Lycopersicon esculentum Mill.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 03.00.20 - біотехнологія / Ю. Ф. Аветисян ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 21 с

Зібрання